Bali Calls for Special Autonomous Zone for Sustainable Tourism Development

Top officials in Bali are advocating for the province to be designated as a special autonomous zone for tourism, granting them greater political and administrative authority to manage the island in a sustainable and beneficial way. The aim is to ensure that tourism development choices are governed by a single agency for better coordination and planning.

Over the past decade, rapid development and the expansion of tourism into untouched areas of Bali have become a growing concern. The current system lacks a unified vision, with spatial planning and building permits being granted without comprehensive coordination. This has led to the unchecked spread of tourism, impacting the island’s environment and local communities.

To address these issues, leaders in Bali are urging the central government to establish a moratorium on making Bali a Special Autonomous Region for Tourism. This would enable a more integrated approach to tourism development and ensure that permits are granted with careful consideration of the island’s cultural and environmental values.

The proposal has gained traction among tourism stakeholders and local communities. Calls for investigations into spatial planning and a reevaluation of development policies are growing. The recent landslide at Pemutih Pecatu Beach highlights the urgent need for better regulation and oversight, as construction projects encroach on fragile natural features.

Bali’s unique culture and customs are essential to its identity and appeal as a tourist destination. By becoming a special autonomous region for cultural tourism, Bali would have the opportunity to manage its tourism resources more responsibly and sustainably. This would include securing a fair share of the income generated by tourism activities, such as Ngurah Rai Airport, for the benefit of the local communities and the preservation of their cultural heritage.

While the implementation of a moratorium and the establishment of a special autonomous zone remain uncertain, the call for change is becoming increasingly urgent. It is crucial for Bali to prioritize the long-term sustainability of its tourism industry, protecting its natural beauty and cultural heritage for future generations.

Vodeći dužnosnici na Baliju zagovaraju da se provincija proglasi posebnom autonomnom zonom za turizam, čime bi dobili veću političku i administrativnu ovlast za upravljanje otokom na održiv i koristan način. Cilj je osigurati da se odluke o razvoju turizma donose putem jedne agencije radi bolje koordinacije i planiranja.

U proteklom desetljeću, brzi razvoj i širenje turizma na nedirnute dijelove Balija postali su rastuća zabrinutost. Trenutni sustav nema jedinstvenu viziju, s prostornim planiranjem i izdavanjem građevinskih dozvola koje se odobravaju bez sveobuhvatne koordinacije. To je rezultiralo nekontroliranim širenjem turizma, što utječe na okoliš otoka i lokalne zajednice.

Da bi se riješili ovi problemi, vođe na Baliju pozivaju središnju vladu da uspostavi moratorij na proglašenje Balija posebnom autonomnom regijom za turizam. To bi omogućilo integrirani pristup razvoju turizma i osiguralo da se dozvole odobravaju uz pažljivo razmatranje kulturnih i ekoloških vrijednosti otoka.

Prijedlog je dobio podršku dionika u turističkoj industriji i lokalnih zajednica. Pozivi za istraživanje prostornog planiranja i ponovnu procjenu politika razvoja sve više rastu. Nedavni klizište na plaži Pemutih Pecatu ističe hitnu potrebu za boljom regulacijom i nadzorom, budući da se građevinski projekti približavaju krhkim prirodnim značajkama.

Jedinstvena kultura i običaji Balija ključni su za njegov identitet i privlačnost kao turističke destinacije. Postajući posebna autonomna regija za kulturni turizam, Bali bi imao priliku odgovornije i održivije upravljati svojim turističkim resursima. To bi uključivalo osiguranje pravednog udjela prihoda generiranih turističkim aktivnostima, poput zračne luke Ngurah Rai, u korist lokalnih zajednica i očuvanja njihove kulturne baštine.

Iako je provedba moratorija i uspostava posebne autonomne zone još uvijek neizvjesna, poziv za promjenom postaje sve hitniji. Bali mora prioritetno uvažavati dugoročnu održivost svoje turističke industrije, štiteći svoju prirodnu ljepotu i kulturno nasljeđe za buduće generacije.