Bali Intensifies Efforts to Restore Lake Batur’s Ecosystem

Bali is taking significant steps to restore the health of Lake Batur, a popular tourist destination known for its fish farms and stunning views of Mount Batur. The lake has been facing environmental challenges due to agricultural runoff and unsustainable fishing practices.

Recently, the Ministry of Environment and Forestry (LHK) conducted research on Lake Batur in Kintamani, Bali, and confirmed that its condition is critical and at risk of irreversible damage. The shores of the lake are also experiencing shallowing and erosion.

In response to these findings, Bali and the Indonesian government are committed to cleaning up Lake Batur for the sake of public health, ecological well-being, and tourism. The lake has been included in the national priority list, highlighting the urgency of addressing its pollution issues.

Efforts to restore Lake Batur have been underway for some time, but with its upgraded status, more resources can be allocated to tackle these challenges. One of the proposed solutions is the distribution of clean water from 15 lakes, including Lake Batur, to 370,000 households in Indonesia. This ambitious project, worth IDR 1.2 trillion, is set to be implemented this year.

Additionally, eco-enzymes have been used to improve water quality in Lake Batur over the past 18 months. These ongoing efforts aim to create a safer and healthier ecosystem for both locals and tourists.

Water management is a crucial concern for Bali, as it affects the well-being of all communities, including tourists. Proper water management not only ensures clean drinking water but also mitigates the risk of natural disasters such as flooding and landslides.

Recognizing the importance of preserving Bali’s natural heritage, the Indonesian government is working closely with UNESCO to safeguard the UNESCO World Heritage Protected Subak system found only in Bali. This partnership aims to promote sustainable water management practices to overcome 21st-century water challenges.

As Bali continues to develop as a tourist destination, it is vital to strike a balance between tourism development and preserving agricultural lands, which play a critical role in water capture. By prioritizing the restoration of Lake Batur and implementing sustainable water management strategies, Bali can ensure the long-term well-being of its ecosystems and maintain its allure as a tourist paradise.

Bali je poduzela značajne korake u obnovi zdravlja jezera Batur, popularne turističke destinacije poznate po ribnjacima i prekrasnom pogledu na planinu Batur. Jezero se suočava s ekološkim izazovima zbog poljoprivrednih ispuštanja i neodrživih ribolovnih praksi.

Nedavno je Ministarstvo zaštite okoliša i šumarstva (LHK) provelo istraživanje jezera Batur u Kintamaniju na Baliju i potvrdilo da je njegovo stanje kritično te da postoji rizik od nepovratnih oštećenja. Obale jezera također se suočavaju s plićakom i erozijom.

Kao odgovor na ove spoznaje, Bali i indonezijska vlada odlučili su očistiti jezero Batur radi javnog zdravlja, ekološkog blagostanja i turizma. Jezero je uvršteno na nacionalnu listu prioriteta, što naglašava hitnost rješavanja problema onečišćenja.

Napori za obnovu jezera Batur su već neko vrijeme u tijeku, ali s njegovim poboljšanim statusom, može se dodijeliti više resursa za rješavanje ovih izazova. Jedno od predloženih rješenja je distribucija čiste vode iz 15 jezera, uključujući jezero Batur, za 370.000 domaćinstava u Indoneziji. Ovaj ambiciozni projekt vrijedan 1,2 bilijuna IDR trebao bi se provesti ove godine.

Dodatno, ekološki enzimi se koriste već 18 mjeseci za poboljšanje kvalitete vode u jezeru Batur. Ovi trajni napori imaju za cilj stvaranje sigurnijeg i zdravijeg ekosustava za lokalno stanovništvo i turiste.

Upravljanje vodom je važna briga za Bali, jer utječe na dobrobit svih zajednica, uključujući turiste. Pravilno upravljanje vodom ne samo da osigurava čistu pitku vodu, već i smanjuje rizik od prirodnih katastrofa poput poplava i klizišta.

Prepoznajući važnost očuvanja prirodne baštine Balija, indonezijska vlada blisko surađuje s UNESCO-om kako bi zaštitila zaštićeni subak sustav svjetske baštine UNESCO-a koji se nalazi samo na Baliju. Ova partnerstvo ima za cilj promicanje održivih praksi upravljanja vodom kako bi se savladali izazovi 21. stoljeća.

Dok se Bali nastavlja razvijati kao turistička destinacija, važno je postići ravnotežu između razvoja turizma i očuvanja poljoprivrednih zemljišta, koja imaju ključnu ulogu u zadržavanju vode. Prioritetiziranjem obnove jezera Batur i primjenom održivih strategija upravljanja vodom, Bali može osigurati dugoročno blagostanje svojih ekosustava i zadržati svoju privlačnost kao raj za turiste.