Bali’s Serangan Village: A Hidden Gem for Authentic Experiences

Serangan Village in Bali is set to become a bustling tourist destination, thanks to significant investments from the Denpasar City Government in developing sustainable tourism programs. The highlight of this development is the Serangan Seafood Culinary Village, which aims to establish the village as the seafood capital of Bali.

Although fishing remains the main economic activity in Serangan, the village is now embracing tourism to boost its local economy. The Denpasar City Tourism Office plans to train the local community in culinary skills to ensure they can serve superior, hygienic, and delicious seafood dishes to visitors. In addition, the office aims to integrate a Blue Green Circular Economy on the island to further enhance sustainable practices.

The charm of Serangan Village lies in its authenticity, as it is one of the few fishing villages in southern Bali where the tradition of fishing still thrives. The village has already won recognition in the Indonesian Village Tourism Awards for its culinary treasures, natural beauty, and cultural heritage. With the upcoming Serangan Seafood Culinary Village and conservation initiatives like turtle conservation, the island is poised to offer an even richer experience.

The involvement of the local community in tourism development is seen as crucial. By actively participating in the growth of tourism, the younger generation can contribute to the economic, cultural, and environmental sustainability of Serangan. This community involvement ensures that visitors can have a more authentic and engaging experience during their stay.

If you’re contemplating a visit to Bali, don’t miss out on Serangan Village. With its proximity to the airport and diverse accommodation options, such as Serangan Turtle Island Homestay and D&D Homestay, it is an accessible and genuine destination. Enjoy fresh seafood at popular eateries like Sisik Seafood and Seafood Bu Rini and marvel at the breathtaking sunsets at Serangan Beach and Serangan Blue Lagoon. Immerse yourself in the atmosphere of a traditional Balinese fishing village and create lasting memories in this hidden gem of Bali.

Serangan Village na Baliju namjerava postati živo turističko odredište zahvaljujući značajnim ulaganjima Gradskog vijeća Denpasara u razvoj održivih turističkih programa. Vrhunac ovog razvoja je Serangan Seafood Culinary Village, koji ima za cilj uspostaviti selo kao glavni centar morskih plodova na Baliju.

Iako ribarstvo ostaje glavna gospodarska aktivnost u Seranganu, selo sada prihvaća turizam kako bi oživjelo svoje lokalno gospodarstvo. Ured za turizam Grada Denpasara planira obučiti lokalnu zajednicu u kulinarskim vještinama kako bi osigurali da mogu poslužiti izvrsna, higijenska i ukusna morska jela posjetiteljima. Osim toga, ured ima za cilj integrirati plavozelenu kružnu ekonomiju na otoku kako bi dalje poboljšao održive prakse.

Čarolija Serangan Villagea leži u njegovoj autentičnosti, jer je jedno od rijetkih ribarskih sela na južnom Baliju gdje tradicija ribolova još uvijek cvjeta. Selo je već osvojilo priznanje na indonezijskim turističkim nagradama sela za svoje kulinarske delicije, prirodnu ljepotu i kulturnu baštinu. S nadolazećim Serangan Seafood Culinary Villageom i inicijativama poput zaštite kornjača, otok je spreman ponuditi još bogatije iskustvo.

Uključenost lokalne zajednice u razvoj turizma smatra se ključnom. Aktivnim sudjelovanjem u rastu turizma, mlađe generacije mogu pridonijeti ekonomskoj, kulturnoj i ekološkoj održivosti Serangana. Ova uključenost zajednice osigurava da posjetitelji mogu imati autentičnije i angažiranije iskustvo tijekom svog boravka.

Ako planirate posjetiti Bali, ne propustite Serangan Village. S obzirom na blizinu aerodroma i razne mogućnosti smještaja poput Serangan Turtle Island Homestay i D&D Homestay, to je dostupno i autentično odredište. Uživajte u svježim morskim plodovima u popularnim restoranima poput Sisik Seafood i Seafood Bu Rini i divite se prekrasnim zalascima sunca na plaži Serangan i Serangan Blue Lagoon. Uronite u atmosferu tradicionalnog ribarskog sela Balija i stvorite nezaboravne uspomene na ovo skriveno blago Balija.