First Jammu Trade Fair Highlights the Potential for Development and Tourism in the Region

The recent Jammu Trade Fair 2024, held at the Auditorium Ground, University of Jammu, has brought attention to the untapped opportunities for growth and development in the Jammu region. With the combined efforts of the central government and the Jammu and Kashmir administration, a significant focus is being placed on promoting tourism and trade in this area.

Chief Secretary of Jammu and Kashmir, Atal Dulloo, recently assessed the various schemes and initiatives aimed at the large-scale development and promotion of tourism and culture in and around Jammu. The trade fair serves as a platform to showcase the potential of the region and attract investors and tourists alike.

In a bid to increase tourism footfall, the tourism department plans to collaborate with tourism promotion players from across the country. These partnerships will involve taking these players on familiarization (FAM) tours to different spots in Jammu. The response to the trade fair has been overwhelming, particularly within the tourism sector, with major players expressing interest in the region.

The central government has already been actively involved in promoting new tourist destinations and encouraging the establishment of home stays in the hilly areas of the Jammu region. Chief Secretary Atal Dulloo recently emphasized the need to promote the Gharana Wetland, urging tourism officers to reach out to bird-watching associations nationwide and improve amenities in the vicinity.

Furthermore, the Ranjit Sagar Dam is being considered as a potential new tourism destination, with plans to introduce various water sports and adventure activities. Jammu tourism officials are also highlighting Mantalai as a spiritual hub for yoga enthusiasts, aiming to create world-class infrastructure and facilities for tourists visiting the Mantalai circuit.

The Jammu region is now increasingly attracting attention from both the administration and prominent investors interested in trade and tourism. The government is already committed to developing religious sites such as Ambharan, Kameshwar Temple, Purmandal, Uttar Behni, and Shiv Khori, enhancing the region’s potential as a pilgrim tourism destination.

The success of the first Jammu Trade Fair underscores the region’s immense potential for development and tourism. By leveraging its natural beauty, cultural heritage, and strategic partnerships, Jammu is poised to become a prominent destination for both domestic and international travelers.

Nedavni Jammu Trade Fair 2024, održan na Auditorium Ground, Sveučilište u Jammu, skrenuo je pozornost na neiskorištene mogućnosti rasta i razvoja u regiji Jammu. Uz zajedničke napore centralne vlade i administracije Džamu i Kašmira, veliki naglasak stavlja se na promociju turizma i trgovine u ovom području.

Glavni tajnik Džamu i Kašmira, Atal Dulloo, nedavno je procijenio različite programe i inicijative usmjerene na masovni razvoj i promociju turizma i kulture u Jammu i okolici. Sajam trgovine služi kao platforma za prikazivanje potencijala regije i privlačenje investitora i turista.

U cilju povećanja broja turista, turistički odjel planira surađivati s promotorima turizma iz cijele zemlje. Ove suradnje uključivat će vođenje tih promotora na obilaske različitih lokacija u Jammu. Odgovor na sajam trgovine je preplavljujući, posebno u turističkom sektoru, s glavnim igračima koji pokazuju interes za regiju.

Centralna vlada već aktivno sudjeluje u promicanju novih turističkih odredišta i poticanju uspostave domaćih boravaka u brdskim područjima regije Jammu. Glavni tajnik Atal Dulloo nedavno je naglasio potrebu za promicanjem Gharana Wetlanda, pozivajući turističke djelatnike da se obrate udruženjima posvećenim promatranju ptica diljem zemlje i poboljšaju sadržaje u blizini.

Dalje, brana Ranjit Sagar razmatra se kao potencijalno novo turističko odredište, s planovima za uvođenje raznih vodenih sportova i avanturističkih aktivnosti. Turistički dužnosnici Jammua također ističu Mantalai kao duhovno središte za zaljubljenike u jogu, s ciljem stvaranja prvoklasne infrastrukture i objekata za turiste koji posjećuju Mantalai krug.

Regija Jammu sada sve više privlači pažnju i uprave i prominentnih investitora zainteresiranih za trgovinu i turizam. Vlada je već posvećena razvoju vjerskih mjesta poput Ambharana, hrama Kameshwar, Purmandala, Uttar Behnija i Shiv Khori, što dodatno jača potencijal regije kao turističke destinacije za hodočasnike.

Uspjeh prvog Jammu Trade Faira ističe ogroman potencijal regije za razvoj i turizam. Ispitivanjem prirodnih ljepota, kulturne baštine i strateških partnerstava, Jammu je spreman postati istaknuto odredište i za domaće i za međunarodne putnike.