Mass Tourism Threatens Florence’s Cultural Heritage

Rise in mass tourism is putting the cultural heritage of Florence at risk, as historic workshops and traditional businesses are evicted to make way for luxury hotels and souvenir shops. The influx of tourists is transforming the city into a tourist hotspot, with independent shops being replaced by fast food outlets and residential apartments turned into holiday rentals. The situation has led to a significant increase in rental costs, pushing locals out of the city center.

One notable victim of this trend is goldsmith Tommaso Pestelli, whose historic workshop was evicted to accommodate a luxury hotel. Pestelli, whose family has been in the goldsmith business for generations, expressed the concern that removing such artisans takes away an integral part of the city’s spirit. While he managed to find another workshop, many others have not been as fortunate.

The impact of mass tourism can also be seen in the rise of rental prices, with a staggering 42 percent increase between 2016 and 2023. Additionally, the number of apartments listed on Airbnb has soared from 6,000 to nearly 15,000. The city center is constantly crowded with tourists, even during the off-peak season, making it difficult for locals to go about their daily lives.

The consequences of this rampant tourism extend beyond the economic realm. The disappearance of traditional shops and the exodus of long-term residents have resulted in a decline in the quality of life for the city’s neighborhoods. Crime rates, including attempted break-ins, have increased, leaving locals feeling unsafe in their own city.

Recognizing the urgent need for action, the city council has implemented measures to protect the historic center. They have banned new short-term vacation rentals and are offering tax breaks to landlords who switch back to traditional leases. Additionally, the council is promoting alternative tourist destinations and experiences outside the city center to alleviate the strain on the historic area.

While these efforts are commendable, some fear that they may not be enough to halt the decline of Florence’s cultural heritage. Artisans like Pestelli and president of Florence’s Historical Businesses Association, Gabriele Maselli, emphasize the unique value of handcrafted products and the devastating impact that the closure of businesses can have on the entire production chain.

It is crucial for authorities, residents, and tourists alike to take collective responsibility in preserving the cultural heritage of Florence. By promoting sustainable tourism and supporting local businesses, it is possible to strike a balance between maintaining the city’s charm and meeting the demands of tourism.

Rast masovnog turizma ugrožava kulturno nasljeđe Florencije, jer se povijesne radionice i tradicionalna poduzeća izbacuju kako bi se napravilo mjesta za luksuzne hotele i suvenirnice. Priljev turista pretvara grad u turističku točku, pri čemu se neovisne trgovine zamjenjuju brzom hranom, a stambeni stanovi pretvaraju u odmorom iznajmljive prostore. Ova situacija dovela je do značajnog porasta cijena najma, tjeraći lokalno stanovništvo iz centra grada.

Jedna značajna žrtva ovog trenda je zlatar Tommaso Pestelli, čija je povijesna radionica izbačena da bi se napravio prostor za luksuzni hotel. Pestelli, čija je obitelj generacijama u poslu zlatarstva, izrazio je zabrinutost da uklanjanje takvih zanatlija oduzima sastavni dio duha grada. Iako mu je uspjelo pronaći drugu radionicu, mnogi drugi nisu bili tako sretni.

Utjecaj masovnog turizma može se vidjeti i u porastu cijena najma, s poraznim povećanjem od 42 posto između 2016. i 2023. godine. Dodatno, broj stanova na Airbnb-u se povećao sa 6.000 na gotovo 15.000. Centar grada je uvijek pretrpan turistima, čak i tijekom izvan sezone, što otežava lokalnom stanovništvu da obavlja svoje svakodnevne aktivnosti.

Posljedice ovog svjetskog turizma seže i izvan ekonomskog područja. Nestanak tradicionalnih trgovina i egzodus stalnih stanovnika rezultira padom kvalitete života u gradskim četvrtima. Stope kriminaliteta, uključujući pokušaje provale, su porasle, ostavljajući lokalce osjećajem nesigurnosti u vlastitom gradu.

Prepoznajući hitnu potrebu za djelovanjem, gradsko vijeće je poduzelo mjere kako bi zaštitilo povijesni centar. Zabrana novih kratkoročnih iznajmljivanja za odmor je uvedena, a vlasnicima koji se prebacuju natrag na tradicionalne najmove nudi se porezna olakšica. Osim toga, vijeće promovira alternativne turističke destinacije i iskustva izvan centra grada kako bi smanjilo pritisak na povijesno područje.

Iako su ovi napori hvale vrijedni, neki se boje da možda neće biti dovoljni da zaustave pad kulturne baštine Florencije. Zanatlije poput Pestellija i predsjednika Udruge povijesnih poduzeća u Florenciji, Gabriele Masellija, ističu jedinstvenu vrijednost ručno izrađenih proizvoda i razarajući utjecaj zatvaranja poduzeća na cijeli proizvodni lanac.

Važno je da vlasti, stanovnici i turisti zajednički preuzmu odgovornost za očuvanje kulturne baštine Florencije. Promoviranjem održivog turizma i podržavanjem lokalnih poduzeća moguće je postići ravnotežu između održavanja šarma grada i zadovoljavanja zahtjeva turizma.