Oman’s Commitment to Sustainable Tourism Highlighted at ITB Berlin 2024

At a recent press conference in Berlin, Azzan Qassim al Busaidi, the Undersecretary of the Ministry of Heritage and Tourism for Tourism, emphasized Oman’s dedication to showcasing its diverse range of visitor experiences at ITB Berlin. The country’s tourism sector has been experiencing significant growth, with a record-breaking four million tourists in 2023, representing a nearly 38% increase from the previous year. This ambitious progress is supported by substantial investments and a strong focus on sustainable practices.

In order to sustain and further enhance the influx of international visitors, Oman has taken steps to streamline visa applications and ease restrictions for over 100 countries. Furthermore, the country has allocated investments exceeding US$5.9 billion into more than 360 projects aimed at improving tourist infrastructure and attractions. Al Busaidi emphasized Oman’s commitment to achieving its 2050 Net-Zero target and the crucial role of sustainable tourism practices.

During the press conference, Haitham Mohammed al Ghassani, the Director-General of Tourism Promotion, discussed the extensive preparations underway for Oman’s participation in ITB Berlin 2024. The opening ceremony will feature the Royal Symphony Orchestra, showcasing Oman’s rich cultural heritage and tourism attractions. The Omani pavilion, on the other hand, will spotlight the contributions of 70 government and private sector entities, alongside galleries dedicated to adventure tourism and Omani culinary traditions.

With the number of tourists rising to four million in 2023, Oman’s tourism sector has demonstrated remarkable resilience and growth. The Ministry of Heritage and Tourism sees ITB Berlin 2024 as an opportunity to further increase these numbers, highlighting the importance of collective efforts from all participants in the Omani pavilion. The country’s strategic focus on infrastructure, sustainability, and the facilitation of travel positions Oman as an enticing destination for global travelers in the years ahead.

Oman’s proactive approach to tourism, exemplified at ITB Berlin 2024, underscores the Sultanate’s commitment to enhancing its tourism offerings while promoting sustainable development. This comprehensive strategy not only drives economic growth but also ensures the preservation of Oman’s natural beauty and cultural heritage for future generations, solidifying its place on the global tourism map.

Na nedavnoj konferenciji za novinare u Berlinu, Azzan Qassim al Busaidi, podtajnik u Ministarstvu baštine i turizma za turizam, naglasio je Omanovu predanost prikazivanju raznolikog spektra turističkih doživljaja na ITB Berlinu. Sektor turizma zemlje bilježi značajan rast, sa rekordnih četiri milijuna turista u 2023. godini, što predstavlja gotovo 38% povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj ambiciozan napredak podržan je značajnim investicijama i snažnim fokusom na održive prakse.

Kako bi održala i dalje povećala priliv međunarodnih posjetitelja, Oman je poduzeo korake u pojednostavljenju prijava za vize i ublažavanju ograničenja za preko 100 zemalja. Nadalje, zemlja je izdvojila investicije veće od 5,9 milijardi američkih dolara u više od 360 projekata usmjerenih na poboljšanje turističke infrastrukture i atrakcija. Al Busaidi je istaknuo Omanovo opredjeljenje za postizanje cilja Neto-nula do 2050. godine i ključnu ulogu održivih praksi u turizmu.

Tijekom konferencije za novinare, Haitham Mohammed al Ghassani, glavni direktor za promociju turizma, raspravljao je o obimnim pripremama koje su u tijeku za omanovsku sudjelovanje na ITB Berlinu 2024. Otvaranje ceremonije će obuhvatiti Kraljevski simfonijski orkestar koji će prikazati bogatu kulturnu baštinu i turističke atrakcije Omana. Omana paviljon, s druge strane, istaknut će doprinose 70 vlada i privatnih sektora, uz galerije posvećene avanturističkom turizmu i omanovskim kulinarskim tradicijama.

S porastom broja turista na četiri milijuna u 2023. godini, omanovski turistički sektor pokazao je izuzetnu otpornost i rast. Ministarstvo baštine i turizma vidi ITB Berlin 2024 kao priliku za daljnje povećanje tih brojeva, istaknuvši važnost zajedničkih napora svih sudionika u omanovskom paviljonu. Strategijski fokus zemlje na infrastrukturu, održivost i olakšavanje putovanja pozicionira Oman kao privlačno odredište za globalne putnike u godinama koje dolaze.

Omanov proaktivan pristup turizmu, koji je predstavljen na ITB Berlinu 2024, ističe Sultanatovu predanost unapređenju svoje turističke ponude, istovremeno promovirajući održivi razvoj. Ova sveobuhvatna strategija ne samo da potiče ekonomski rast, već osigurava očuvanje Omanove prirodne ljepote i kulturne baštine za buduće generacije, čime se utvrđuje njegovo mjesto na globalnoj turističkoj mapi.