Promoting Island Tourism in India: A Strategic Vision for Long-term Growth

The hospitality industry in India has applauded Finance Minister Nirmala Sitharaman’s focus on promoting island tourism in the interim budget. Despite the disappointment over the sector not receiving infrastructure status, industry players believe that this budget reflects a strategic vision for the long-term growth of the travel and tourism sector.

Sanjay Sethi, CEO and Managing Director of Chalet Hotels Limited, expresses disappointment that the industry did not receive infrastructure status. He sees it as a missed opportunity for an industry that has the potential to significantly contribute to the GDP, employment, and foreign exchange of the country.

K B Kachru, Chairman Emeritus & Principal Advisor of Radisson Hotel Group, South Asia, remains optimistic about future government support. He believes that granting infrastructure status to hospitality and tourism will have a multiplier impact and attract significant investment from the private sector.

Rajesh Magow, Co-founder & Group CEO of MakeMyTrip, acknowledges the commitment to bolster domestic tourism through initiatives in rail and air travel. He also highlights the emphasis on tourism-led destinations, particularly island tourism and spiritual tourism, as strategic visions for long-term growth.

Pradeep Shetty, President of The Federation of Hotel & Restaurant Associations of India, commends the government’s enhanced focus on the promotion of MICE, religious tourism, iconic tourism centers, and domestic tourism. He believes that these efforts will lay the foundation for tourism development and help achieve the ambitious target of welcoming 100 million tourists by 2047.

Finance Minister Nirmala Sitharaman emphasizes the importance of projects for port connectivity and tourism infrastructure, specifically mentioning Lakshadweep, to address the emerging fervor for domestic tourism. This mention is significant due to Prime Minister Narendra Modi’s recent visit to the island, where he highlighted the natural beauty and adventure opportunities.

In conclusion, while the hospitality industry may be disappointed over the lack of infrastructure status, the focus on promoting island tourism in India reflects a strategic vision for the long-term growth of the travel and tourism sector. With continued government support, the industry can unlock its full potential and contribute significantly to the country’s economy.

Industrija ugostiteljstva u Indiji pozdravlja fokus Finansijske ministrice Nirmale Sitharaman na promociju ostrvskog turizma u privremenom budžetu. Iako su razočarani što se sektor nije proglasio za deo infrastrukture, industrijalci veruju da ovaj budžet odražava stratešku viziju dugoročnog rasta sektora putovanja i turizma.

Sanjay Sethi, izvršni direktor i direktor upravljanja kompanije Chalet Hotels Limited, izražava razočaranje jer industrija nije dobila status infrastrukture. On vidi to kao propuštenu priliku za industriju koja ima potencijal da značajno doprinese BDP-u, zapošljavanju i deviznom prihodu zemlje.

K B Kachru, predsednik Emeritus i glavni savetnik radisson Hotel Group, Južna Azija, ostaje optimističan u vezi buduće podrške vlade. On veruje da će dodela statusa infrastrukture ugostiteljstvu i turizmu imati množiteljni efekat i privući značajne investicije iz privatnog sektora.

Rajesh Magow, suosnivač i izvršni direktor grupe MakeMyTrip, priznaje predanost jačanju domaćeg turizma putem inicijativa u železničkom i vazdušnom saobraćaju. On takođe ističe naglasak na turističkim destinacijama, posebno ostrvskom turizmu i duhovnom turizmu, kao stratešku viziju dugoročnog rasta.

Pradeep Shetty, predsednik Federacije hotelskih i restoranskih udruženja Indije, pozdravlja pojačani fokus vlade na promociji MICE-a, verskog turizma, ikoničnih turističkih centara i domaćeg turizma. On veruje da će ovi napori postaviti temelje za razvoj turizma i pomoći u postizanju ambicioznog cilja dobrodošlice 100 miliona turista do 2047. godine.

Finansijska ministarka Nirmala Sitharaman ističe važnost projekata za povezivanje luka i turističke infrastrukture, posebno pominjući Lakshadweep, kako bi se odgovorilo na sve veći interes za domaći turizam. Ovo pominjanje je značajno zbog nedavnog poseta premijera Narendre Modija ovom ostrvu, gde je istakao prirodnu lepotu i mogućnosti za avanturu.

Zaključno, iako industrija ugostiteljstva može biti razočarana zbog nedostatka statusa infrastrukture, fokus na promociju ostrvskog turizma u Indiji odražava stratešku viziju dugoročnog rasta sektora putovanja i turizma. Uz kontinuiranu podršku vlade, industrija može ostvariti svoj puni potencijal i značajno doprineti ekonomiji zemlje.

Definicije:
1. Infrastrukturni status: Status koji obezbeđuje određenim sektorima povlastice i olakšice radi podsticanja njihovog rasta i razvoja.
2. BDP (bruto domaći proizvod): Ukupna vrednost finalnih dobara i usluga koje se proizvode u jednoj zemlji tokom određenog perioda, obično godine.
3. Devizni prihod: Prihod u stranoj valuti koji pristiže u zemlju putem usluga ili izvoza robe.
4. MICE: Skraćenica koja označava sastanke, podsticanje, konferencije i izložbe, inicijative namenjene privlačenju poslovnih putnika za organizovanje i učestvovanje u različitim događajima i skupovima.

Predložene povezane veze:
MakeMyTrip
Radisson Hotel Group
The Federation of Hotel & Restaurant Associations of India