Students in Kagman High School Show Impressive Awareness of Marianas Tourism Industry

In a recent event organized by the Marianas Tourism Education Council (MTEC) and the Marianas Visitors Authority (MVA), students from Kagman High School displayed an impressive understanding of the Marianas tourism industry. This initiative, part of an ongoing educational outreach program in local schools, aims to foster a deeper appreciation of the industry’s impact on the community.

During the outreach program, students were able to accurately identify the top sources of tourists, both before and after the Covid-19 pandemic. They also highlighted the primary attractions for visitors and understood the direct correlation between tourism and local economic benefits, such as job creation.

MTEC Chair Vicky Benavente commended the students for their intelligent participation and insight into the significance of the tourism sector. This interaction reflects the long-standing effort by MTEC and MVA to cultivate a knowledgeable and engaged generation that supports the tourism industry.

Aligned with this year’s theme, “Green Spaces, Memorable Places/Kåmpun Betdi, Kåmpun Rikuetdu/Llingil Leyil Walúwal,” the program encouraged students to view their natural environment through the eyes of a tourist. This approach aimed to foster a sense of pride and responsibility in preserving their surroundings.

The initiative targeted students in 4th, 7th, and 10th grades across Saipan, Tinian, and Rota, offering interactive sessions that highlighted the importance of tourism in their daily lives. In addition, students were provided with an overview of the MVA’s programs and upcoming events, further connecting them to their community’s cultural and economic activities.

The success of this program lies not only in educating the youth but also in inspiring them to become ambassadors of their culture and environment. By laying the groundwork for a sustainable future, where tourism and community well-being go hand in hand, the Marianas are fostering a resilient and flourishing industry.

Schools interested in strengthening this connection can engage with the MVA’s My Wave Club, a platform for young students to actively participate in supporting and promoting tourism from an early age. With initiatives like these, the Marianas are nurturing a tourism-aware generation and creating a bright future for the industry, supported by its youngest advocates.

U nedavnom događaju koji su organizirali Marianas Council of Tourism Education (MTEC) i Marianas Visitors Authority (MVA), učenici Kagman srednje škole pokazali su impresivno razumijevanje turističke industrije na Marianima. Ova inicijativa, dio kontinuiranog programa edukacije u lokalnim školama, ima za cilj razviti dublje razumijevanje utjecaja industrije na zajednicu.

Tijekom programa, učenici su točno mogli identificirati glavne izvore turista, kako prije, tako i nakon pandemije Covid-19. Također su istaknuli glavne atrakcije za posjetitelje i shvatili izravnu povezanost između turizma i lokalnih ekonomskih koristi, poput stvaranja radnih mjesta.

Predsjednica MTEC-a, Vicky Benavente, pohvalila je učenike zbog njihove inteligentne suradnje i uvida u značaj turističkog sektora. Ova interakcija odražava dugogodišnji napor MTEC-a i MVA-e da uzgajaju generaciju koja ima znanje i angažman te podržava turističku industriju.

U skladu s ovogodišnjom temom “Green Spaces, Memorable Places/Kåmpun Betdi, Kåmpun Rikuetdu/Llingil Leyil Walúwal”, program je poticao učenike da svoje prirodno okruženje promatraju očima turista. Ovaj pristup ima za cilj razviti osjećaj ponosa i odgovornosti u očuvanju njihove okoline.

Inicijativa je bila usmjerena na učenike 4., 7. i 10. razreda na Saipanu, Tinianu i Roti, nudeći interaktivne sesije koje su istaknule važnost turizma u njihovom svakodnevnom životu. Osim toga, učenicima su pruženi pregled programa i nadolazećih događaja MVA-e, što ih dodatno povezuje s kulturnim i gospodarskim aktivnostima njihove zajednice.

Uspjeh ovog programa leži ne samo u obrazovanju mladeži, već i u poticanju da postanu ambasadori svoje kulture i okoliša. Stvaranjem temelja za održivu budućnost, u kojoj turizam i dobrobit zajednice idu ruku pod ruku, Marianas razvijaju otpornu i prosperitetnu industriju.

Škole koje su zainteresirane za jačanje veze s turizmom mogu se uključiti u My Wave Club MVA-e, platformu za mlade studente koji aktivno sudjeluju u podršci i promociji turizma od najranije dobi. S inicijativama poput ovih, Marianas uzgajaju turizmu osviještenu generaciju i stvaraju svijetlu budućnost industrije, podržanu njihovim najmlađim zagovornicima.

Definicije:

1. Turistička industrija – industrija koja obuhvaća sve gospodarske aktivnosti i usluge koje su usmjerene na zadovoljenje potreba turista tijekom putovanja i boravka na određenom području.

2. Održiva budućnost – koncept koji se odnosi na dugoročnu ravnotežu između gospodarskog razvoja, društvene pravde i očuvanja okoliša kako bi buduće generacije mogle zadovoljiti svoje potrebe.

Srodni linkovi:

My Marianas – službena stranica turističke destinacije Marianas koja pruža informacije o događanjima, znamenitostima, aktivnostima itd.