The Evolution and Challenges of the Tourism Sector in 2024

The tourism sector has experienced an extraordinary recovery in the past year, with global travel on the verge of reaching pre-2019 levels. In an exclusive interview with Natalia Bayona, the executive director of the World Tourism Organization (UNWTO), she highlights some key facts and challenges facing the industry.

According to Bayona, worldwide tourism has reached 88% of the recovery compared to 2019, with 1.3 billion tourists in 2023. Additionally, revenue has risen to $1.4 trillion, representing a recovery of 93%. One remarkable aspect of the industry’s growth is the continuous investment in technology, with $2 billion being invested in startups. Innovation plays a crucial role in the development of tourism.

Europe remains the leading region for international tourism, accounting for 54% of visitors, with Spain experiencing record growth. Emerging markets such as Albania, Andorra, and Iceland have also seen significant growth rates. This dynamic growth shows the diversity and potential of the tourism sector globally.

Looking ahead to 2024, Bayona emphasizes the importance of education and improving working conditions in the tourism industry. Currently, many young people working in tourism only have secondary education, which limits their prospects for career advancement. To change this perception, it is vital to introduce tourism into secondary and university education, showcasing the variety of skills and knowledge required in the field.

The issue of temporary work and low wages in the tourism sector is also addressed by Bayona. It is crucial to promote tourism as a stable career choice, highlighting the long-term opportunities and benefits it provides. By investing in training programs and creating better working conditions, tourism can become an attractive and sustainable sector.

As tourism recovers, challenges such as overcrowding in popular destinations arise. Bayona believes that collective regulation is necessary to set limits and ensure the well-being of local communities. Ibiza, for example, could diversify its offerings beyond being a party destination and embrace its natural beauty. The carrying capacity of destinations must be determined, and regulations should be implemented to maintain balance and sustainability.

In conclusion, the tourism sector has shown remarkable resilience and growth in recent years. However, there are still challenges to address, including education, working conditions, and sustainable development. By implementing collective regulations and investing in the future of the industry, tourism can thrive and contribute to the economic and social well-being of communities around the world.

Turistički sektor je doživio izvanrednu obnovu u protekloj godini, s globalnim putovanjima na pragu dosezanja razina prije 2019. godine. U ekskluzivnom intervjuu s Nataliom Bayonom, izvršnom direktoricom Svjetske turističke organizacije (UNWTO), ističe se nekoliko ključnih činjenica i izazova s kojima se sektor suočava.

Prema Bayoni, svjetski turizam je dosegnuo 88% oporavka u usporedbi s 2019. godinom, s 1,3 milijarde turista u 2023. godini. Prikhod je također porastao na 1,4 bilijuna dolara, što predstavlja oporavak od 93%. Jedan značajan aspekt rasta industrije je kontinuirano ulaganje u tehnologiju, s 2 milijarde dolara uloženih u startupe. Inovacija igra ključnu ulogu u razvoju turizma.

Europa ostaje vodeći kontinent za međunarodni turizam, s udjelom od 54% posjetitelja, a Španjolska bilježi rekordan rast. Iznimno visoke stope rasta bilježe i novi tržišta poput Albanije, Andore i Islanda. Ovaj dinamičan rast pokazuje raznolikost i potencijal turističkog sektora diljem svijeta.

Gledajući unaprijed prema 2024. godini, Bayona ističe važnost obrazovanja i poboljšanja radnih uvjeta u turističkoj industriji. Trenutno, mnogi mladi ljudi koji rade u turizmu imaju samo srednje obrazovanje, što ograničava njihove izglede za napredovanje u karijeri. Kako bi se promijenilo ovo stajalište, važno je uvesti turizam u srednje i sveučilišno obrazovanje, prikazujući raznolikost vještina i znanja potrebnih u tom području.

Pitanje privremenog rada i niskih plaća u turističkom sektoru također se obrađuje prema Bayoni. Ključno je promovirati turizam kao stabilan izbor karijere, istaknuvši dugoročne mogućnosti i benefite koje pruža. Ulaganjem u programe obuke i stvaranjem boljih radnih uvjeta, turizam može postati atraktivan i održiv sektor.

Dok se turizam oporavlja, javljaju se izazovi poput prenapučenosti popularnih destinacija. Bayona smatra da je kolektivna regulacija nužna kako bi se postavile granice i osiguralo dobrobit lokalnih zajednica. Na primjer, Ibiza bi mogla diversificirati svoje ponude osim kao party destinacija i prihvatiti svoju prirodnu ljepotu. Kapacitet odredišta treba biti određen, te bi trebalo primjenjivati regulative kako bi se održao ravnoteža i održivost.

Kao zaključak, turistički sektor je pokazao izuzetnu otpornost i rast u posljednjim godinama. Međutim, još uvijek postoje izazovi koje treba riješiti, uključujući obrazovanje, radne uvjete i održivi razvoj. Implementacijom kolektivnih regulacija i ulaganjem u budućnost industrije, turizam može prosperirati i pridonijeti gospodarskom i društvenom blagostanju zajednica diljem svijeta.

Definicije ključnih termina:
– Svjetska turistička organizacija (UNWTO) – UN-ova specijalizirana agencija koja se bavi pitanjima turizma i promoviranjem održivog razvoja turizma.
– Oporavak – povratak na prethodno stanje nakon nekog događaja ili situacije.
– Turist – osoba koja putuje i posjećuje mjesta izvan svoje uobičajene sredine.
– Prikhod – novčani iznos koji se ostvaruje od neke aktivnosti, u ovom slučaju turizma.
– Inovacija – kreativno rješenje ili ideja koja donosi promjene i poboljšanja nečemu što već postoji.
– Kapacitet odredišta – broj posjetitelja koji se može primiti u određenu destinaciju bez negativnih utjecaja na okoliš i lokalnu zajednicu.
– Održivi razvoj – razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, ne ugrožavajući sposobnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.

Srodne poveznice:
Svjetska turistička organizacija
UN – Ujedinjeni narodi