The International Health Tourism Conference Showcases Egypt’s Growing Health Sector

The International Health Tourism Conference, held in Egypt’s New Administrative Capital, has highlighted the country’s thriving health sector. Under the patronage of Prime Minister Mostafa Madbouly, the two-day event gathered industry leaders, health officials, and experts to discuss the future of health tourism in Egypt.

Mohamed Awad Taj El-Din, the Advisor to the President of the Republic for Health and Prevention Affairs and former Minister of Health, heads the conference, while Major General Khaled Fouda, Governor of South Sinai, serves as the honorary president.

Speaking at the conference, Ahmed Al-Sobki, Chairperson of the Health Care Authority, emphasized Egypt’s significant advancements in healthcare. He underlined the vital role played by the government health sector in promoting health tourism, citing the provision of advanced health infrastructure, development of policies and regulations, and a focus on maintaining the quality of services and patient safety.

Al-Sobki further highlighted Egypt’s prominence in health tourism, both in hospital services and therapeutic treatments, on the international stage. Egypt attracts visitors from Arab and African countries, solidifying its position as a major hub for health tourism.

Remarkably, the Health Care Authority owns environmentally-friendly health facilities that have received international accreditation. These facilities are located in key tourist and coastal governorates such as Port Said, Luxor, Ismailia, South Sinai, Aswan, and Suez. The authority has also received numerous Arab and international awards for its digital health and sustainable healthcare practices. Future plans involve expanding these facilities to all governorates by 2030.

Under the “We Care for You in Egypt” program, Egypt has already welcomed over 6,000 patients from 23 countries seeking healthcare and treatment in its accredited hospitals. As a result, medical tourism revenue has witnessed a sevenfold increase compared to 2023.

Al-Sobki emphasized that health tourism is a strategic sector that contributes significantly to Egypt’s economic growth. By forging partnerships with the private sector and civil society, Egypt aims to become a global health tourism destination, aligning with its comprehensive state concept of inclusive development and the achievement of the 2030 goals.

Konferencija o međunarodnom zdravstvenom turizmu, održana u Novoj Administrativnoj Glavici Egipta, istaknula je procvat zdravstvenog sektora zemlje. Pod pokroviteljstvom premijera Mostafe Madboulya, dvodnevni događaj okupio je vođe industrije, zdravstvene službenike i stručnjake kako bi raspravljali o budućnosti zdravstvenog turizma u Egiptu.

Mohamed Awad Taj El-Din, savjetnik predsjednika Republike za zdravstvo i prevenciju i bivši ministar zdravstva, vodi konferenciju, dok je brigadir Khaled Fouda, guverner Južnog Sinaja, počasni predsjednik.

Govoreći na konferenciji, Ahmed Al-Sobki, predsjednik Uprave za zdravstvenu skrb, naglasio je značajna dostignuća Egipta u području zdravstva. Istaknuo je ključnu ulogu koju vlada igra u promicanju zdravstvenog turizma, spominjući pružanje napredne zdravstvene infrastrukture, razvoj politika i regulativa, te fokus na održavanje kvalitete usluga i sigurnosti pacijenata.

Al-Sobki je dalje istaknuo važnost Egipta u zdravstvenom turizmu, kako u bolničkim uslugama, tako i u terapijskim tretmanima, na međunarodnoj sceni. Egipat privlači posjetitelje iz arapskih i afričkih zemalja, čime utvrđuje svoju poziciju kao glavno središte za zdravstveni turizam.

Značajno je da Uprava za zdravstvenu skrb posjeduje ekološki prihvatljive zdravstvene ustanove koje su dobile međunarodnu akreditaciju. Ove ustanove nalaze se u ključnim turističkim i obalnim upravnim jedinicama poput Port Saida, Luxora, Ismailije, Južnog Sinaja, Aswana i Sueza. Autoritet je također primio brojne arapske i međunarodne nagrade za svoje digitalno zdravstvo i održive prakse zdravstvene skrbi. Budući planovi uključuju proširenje ovih objekata na sve upravne jedinice do 2030. godine.

Kroz program “Mi brinemo o vama u Egiptu”, Egipat je već dočekao preko 6.000 pacijenata iz 23 zemlje koji su tražili zdravstvenu skrb i liječenje u njegovim akreditiranim bolnicama. Kao rezultat toga, prihod od medicinskog turizma je sedmerostruko porastao u odnosu na 2023. godinu.

Al-Sobki je istaknuo da je zdravstveni turizam strateški sektor koji značajno doprinosi ekonomskom rastu Egipta. Kroz uspostavljanje partnerstava s privatnim sektorom i civilnim društvom, Egipat ima za cilj postati globalna destinacija za zdravstveni turizam, usklađujući se s konceptom inkluzivnog razvoja i postizanja ciljeva do 2030. godine.

Ključni pojmovi:
– Međunarodni zdravstveni turizam: Putovanje u drugu zemlju radi pružanja medicinske skrbi i tretmana.
– Nova Administrativna Glavica: Nova administrativna regija Egipta u kojoj je održana konferencija.
– Mostafa Madbouly: Premijer Egipta.
– Mohamed Awad Taj El-Din: Savjetnik predsjednika Republike za zdravstvo i prevenciju Egipta i bivši ministar zdravstva.
– Ahmed Al-Sobki: Predsjednik Uprave za zdravstvenu skrb Egipta.

Povezane veze:
Vlada za zdravstvenu skrb Egipta
Egipatska turistička zajednica
Novosti iz Egipta