UN Tourism: New Name, New Brand, Renewed Mission

The United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) has recently undergone a significant rebranding process, emerging as UN Tourism. This change has been implemented not only to increase the organization’s visibility but also to clarify its mission as the global leader in tourism for development.

One of the main reasons behind this rebranding is to address the confusion that often arises between UNWTO and the World Trade Organisation (WTO). By adopting the name UN Tourism, the organization aims to ensure that its identity is distinct and easily recognizable, especially in online searches.

A crucial aspect of the rebranding process was the development of a new brand that aligns seamlessly with UN Tourism’s central mission and priorities. This new brand revolves around three key messages: the UN as a global altruistic organization, the idea of connecting people worldwide, and the concept of proactivity and movement.

The new brand expression goes beyond words and messages and extends to a reinvented visual discourse. Starting with its symbol, UN Tourism’s design language represents the concept of bringing the world closer together. The imagery depicts a Pangea shaping a human figure in action, highlighting the dynamic nature of tourism and the organization’s commitment to prioritizing people.

In addition to the symbol, the rebrand encompasses a complete visual system based on a grid of geographical coordinates. This system aims to facilitate navigation across the organization’s touchpoints, both online and offline. From events to websites, reports, and social media channels, the visual system allows for personalized and engaging campaigns that resonate with diverse audiences.

UN Tourism emphasizes its dedication to driving prosperity on a global scale. By enhancing the well-being of individuals, protecting the environment, fostering economic advancement, and promoting international harmony, the organization establishes itself as a pivotal force for sustainable development in many economies.

With headquarters in Madrid, Spain, UN Tourism has Regional Offices in Nara (Japan) and Riyadh (Saudi Arabia), covering Asia & Pacific and the Middle East, respectively. Plans are underway to establish Regional Offices for the Americas and Africa, further expanding the organization’s reach.

UN Tourism’s priorities align with the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Global Goals. The organization seeks to promote quality education, create decent jobs in the tourism sector, identify talent, drive innovation, and accelerate climate action and sustainability.

UN Tourism collaborates with its 160 member states, private sector affiliates, and various organizations to achieve its goals. By engaging with stakeholders, sharing data and insights, and producing meaningful events and products, UN Tourism continues to play a pivotal role in shaping the future of tourism and sustainable development.

UN Tourism – često postavljana pitanja

1. Šta je UN Tourism?
UN Tourism je organizacija koja je nedavno prošla kroz značajnu promjenu brendiranja i koja je ranije bila poznata kao Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija (UNWTO). Ova promjena ima za cilj da poveća vidljivost organizacije i jasno definiše njen zadatak kao globalnog lidera u turizmu za razvoj.

2. Zašto je UNWTO promijenio ime u UN Tourism?
Jedan od glavnih razloga za promjenu imena je rješavanje konfuzije koja često nastaje između UNWTO i Svjetske trgovinske organizacije (WTO). Usvajanjem naziva UN Tourism, organizacija želi da obezbijedi da njena identifikacija bude razumljiva i lako prepoznatljiva, posebno u pretragama na internetu.

3. Koji su ključni elementi novog brenda UN Tourism?
Novi brend UN Tourisma se temelji na tri ključne poruke: UN kao globalna altruistička organizacija, ideja povezivanja ljudi širom svijeta i koncept proaktivnosti i kretanja. Ove poruke se prenose kroz novi vizualni izraz i simbol organizacije.

4. Kako izgleda novi simbol UN Tourisma i šta on predstavlja?
Novi simbol UN Tourisma prikazuje Pangeu koja oblikuje siluetu ljudskog tijela u pokretu, ističući dinamičnu prirodu turizma i posvećenost organizacije prioritetima osoba.

5. Koje su glavne karakteristike novog vizualnog sistema UN Tourisma?
Novi vizualni sistem UN Tourisma se zasniva na mreži geografskih koordinata. Ovaj sistem omogućava lakše navigiranje kroz sve tačke kontakta organizacije, kako online, tako i offline. Od događaja do web stranica, izvještaja i društvenih medijskih kanala, vizualni sistem omogućava personalizovane i zanimljive kampanje koje će se resonirati sa različitim publikama.

6. Koje su prioriteti UN Tourisma?
Prioriteti UN Tourisma se usklađuju s 2030. Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj i 17 globalnih ciljeva. Organizacija se zalaže za promociju kvalitetnog obrazovanja, stvaranje kvalitetnih radnih mjesta u sektoru turizma, identifikaciju talenata, podsticanje inovacija i ubrzavanje akcije za klimatske promjene i održivost.

7. Koje su lokacije UN Tourisma?
UN Tourism ima sjedište u Madridu, Španjolska, te regionalne kancelarije u Nara (Japan) i Rijadu (Saudijska Arabija), koje pokrivaju Aziju i Pacifik, odnosno Bliski istok. Planirano je da se otvore regionalne kancelarije za Amerike i Afriku, čime će se proširiti doseg organizacije.

8. S kim UN Tourism sarađuje?
UN Tourism sarađuje sa 160 država članica, privatnim sektorom i različitim organizacijama u cilju postizanja svojih ciljeva. Kroz uključivanje dionika, dijeljenje podataka i uvida, kao i organizaciju značajnih događaja i proizvoda, UN Tourism nastavlja da igra ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti turizma i održivog razvoja.

*Za više informacija o UN Tourismu posjetite Link do UN Tourism stranice.