Athens: A Rising Star in Tourism

Athens, the historic city of Greece, is experiencing a remarkable resurgence in tourism. In 2023, over 7 million international visitors flocked to Athens, marking a 10% increase compared to 2019. This impressive growth can be attributed to various factors, as revealed in the 19th Athens-Attica Visitor Satisfaction Survey.

While traditional powerhouses like the US, UK, Germany, France, and Italy continue to be loyal fans of Athens, new names are emerging as significant contributors to the city’s tourism success. Countries such as Switzerland, the Netherlands, Belgium, Turkey, and Romania are carving their niches, proving that Athens’ appeal extends beyond established markets. Even overseas destinations like Australia and China, previously hindered by pandemic restrictions, are making a triumphant return.

One notable shift is the transformation of the tourist season from a mere summer fling to a year-round affair. Increased activity is now spreading across the calendar, propelling Athens to new heights in European passenger traffic growth surpassing 2019 levels.

In terms of visitor satisfaction, Athens has achieved an impressive rating of 8.4 in both 2022 and 2023, a significant increase from the 7.7 rating in 2017. The city’s cultural treasures, most notably the iconic Acropolis, continue to captivate visitors. However, Athens is not merely a destination for history enthusiasts and philosophers. The city caters to a diverse range of travelers, including foodies, party animals, and adventure seekers. Hotels, restaurants, bars, and shopping havens receive rave reviews, while activities such as sightseeing, museum hopping, and island adventures add to the enriching experience.

Despite these positive developments, there are certain areas that need attention. While 34% of visitors consider sustainability, convenience remains a higher priority for many. Only 23% are truly committed to prioritizing the environment. Scores for safety and cleanliness have seen a slight dip, and in some areas, particularly the central zone, sidewalks and squares are in need of renovation.

The hotel industry in Athens is buzzing with activity, with a 5% increase in the number of hotels and a 9% increase in the number of rooms in Attica. The central sector is experiencing an even greater boom, and luxury accommodations, including 4- and 5-star hotels, are witnessing significant growth. International hotel brands are also joining the party, and short-term rentals are thriving.

Although occupancy rates have yet to reach the levels of 2019, there is a silver lining. Average daily rates have skyrocketed by 29%, leading to a remarkable 27.1% increase in revenue per available room. Similar trends are observed in other Mediterranean cities such as Madrid, Barcelona, Rome, and Istanbul, where occupancy rates remain low while rates continue to rise.

Athens is on the verge of greatness. It is popular, attractive, and full of potential. While visitor numbers may still lag behind competitors like Rome and Barcelona, Athens has managed to avoid the pitfalls of overtourism. The key to maintaining this delicate balance lies in meticulous planning and strategic development. By learning from others and prioritizing sustainability, Athens can ensure a future that shines as brightly as the Aegean Sea.

Atena, povijesni grad Grčke, doživljava izvanredan porast turizma. Godine 2023. u Atenu je došlo preko 7 milijuna međunarodnih posjetitelja, što je 10% više u usporedbi s 2019. Ovaj impresivan rast može se pripisati raznim čimbenicima, kako je otkriveno u 19. Istraživanju zadovoljstva posjetitelja Atene-Atike.

Dok tradicionalne sile poput SAD-a, UK-a, Njemačke, Francuske i Italije i dalje ostaju odani obožavatelji Atene, nova imena izranjaju kao značajni doprinositelji uspjeha turizma u gradu. Zemlje poput Švicarske, Nizozemske, Belgije, Turske i Rumunjske otkrivaju svoje niše, dokazujući da privlačnost Atene prelazi uspostavljena tržišta. Čak i destinacije izvan granica poput Australije i Kine, koje su ranije bile otežane pandemijskim ograničenjima, triumfalno se vraćaju.

Karakteristično pomak je promjena turističke sezone iz ljetnih avantura u tijeku cijele godine. Povećana aktivnost se sada proteže kroz kalendar, gurajući Atenu na nove visine rasta europskog zračnog prometa koji nadmašuje razine iz 2019.

Kada je riječ o zadovoljstvu posjetitelja, Atenu je postigao impresivnu ocjenu od 8,4 kako u 2022. tako i u 2023. godini, značajno povećanje u odnosu na ocjenu od 7,7 iz 2017. Gradski kulturni dragulji, posebno ikonična Akropola, i dalje očaravaju posjetitelje. Međutim, Atena nije samo odredište za ljubitelje povijesti i filozofije. Grad privlači raznoliku skupinu putnika, uključujući ljubitelje hrane, partijanere i ljubitelje avanture. Hoteli, restorani, barovi i mjesta za šoping dobivaju sjajne kritike, dok aktivnosti poput razgledavanja, posjećivanja muzeja i avantura na otocima doprinose obogaćujućem iskustvu.

Unatoč ovim pozitivnim razvojima, postoje određena područja na kojima treba poraditi. Dok 34% posjetitelja razmatra održivost, ugodnost ostaje veći prioritet za mnoge. Samo 23% je zaista posvećeno prioritetu zaštite okoliša. Ocjene za sigurnost i čistoću su blago pale, a na nekim područjima, posebno u središnjoj zoni, nogostupi i trgovi trebaju obnovu.

Hotelijerstvo u Ateni je vrlo aktivno, sa 5% povećanjem broja hotela i 9% povećanjem broja soba u Attici. Središnji sektor doživljava još veći procvat, a luksuzni smještajni objekti, uključujući hotele s 4 i 5 zvjezdica, bilježe značajan rast. Međunarodni hotelski brendovi također se pridružuju proslavi, a kratkoročni najam cvjeta.

Iako stope zauzetosti još nisu dosegle razine iz 2019., postoji svijetla strana. Prosječne dnevne cijene su naglo porasle za 29%, što je dovelo do izvanrednog povećanja prihoda po dostupnoj sobi od 27,1%. Slični trendovi primjećuju se u drugim mediteranskim gradovima poput Madrida, Barcelone, Rima i Istanbula, gdje stope zauzetosti ostaju niske dok cijene nastavljaju rasti.

Atena je na vrhuncu veličine. Popularan je, privlačan i pun potencijala. Iako broj posjetitelja možda još uvijek zaostaje za konkurentima poput Rima i Barcelone, Atenu je uspjela izbjeći zamke prekomjernog turizma. Ključ održavanja ove delikatne ravnoteže leži u temeljnom planiranju i strategijskom razvoju. Učeći od drugih i stavljajući održivost na prvo mjesto, Atene mogu osigurati budućnost koja će blistati jednako kao Egejsko more.

Ključni pojmovi:
1. Atene: Povijesni grad u Grčkoj, poznat po svom kulturnom nasljeđu.
2. Overturizam: Pojava u kojoj turizam preopterećuje destinaciju, s negativnim učincima na okoliš, zajednicu i turističko iskustvo.
3. Akropola: Najpoznatija i najvažnija arheološka nalazišta u Ateni.
4. Egejsko more: Morski dio između Grčke i Turske, poznat po svojoj ljepoti i povijesnoj važnosti.

Povezane veze:
captivatingathens.com – Sajt sa detaljnim informacijama i atrakcijama grada Atene.
visitgreece.gr – Zvanična stranica za turizam Grčke sa posebnom sekcijom o Ateni.
athens-airport-airlines.com – Informacije o aerodromu u Ateni i letovima.
athenshotels.com – Izbor hotela u Ateni i rezervacije.