Nepal’s Tourism Sector: Leveraging the Potential of Indian and Chinese Tourists

Nepal’s tourism sector has the potential for significant growth by tapping into the enormous tourist markets of India and China. With around 200 million Chinese and 100 million Indian nationals traveling abroad every year, redirecting just a small percentage of these tourists to Nepal could immensely benefit the country’s tourism industry.

Historically, Indian tourists have accounted for the majority of visitors to Nepal. In 2023, a total of 319,936 Indian tourists arrived in Nepal by air, constituting 31.52 percent of the total tourist arrivals. This figure marks a five percent increase compared to the pre-pandemic period, according to data from the Department of Tourism.

Addressing this opportunity, Binayak Shah, President of the Hotel Association Nepal (HAN), emphasizes that the private sector has already developed infrastructure capable of catering to three times the current number of visitors. He believes that attracting even a modest two percent of tourists from India and China can be a game-changer for Nepal’s tourism sector. However, he emphasizes the need for an effective plan and a conducive environment created by the government to achieve this.

The availability of direct air services between Nepal and major cities in India contributes significantly to this potential growth. Nepal Airlines Corporation operates more than 21 flights per week, connecting various cities in India, such as Delhi, Banaras, Mumbai, Bengaluru, and Kolkata. Additionally, private airlines occasionally offer flights to different Indian cities, and renowned Indian airlines like IndiGo, Air India, Vistara, and others maintain regular flights to Nepal.

Sajan Shakya, the secretary of HAN, highlights the crucial role of international flights in attracting tourists. He asserts that tourists from India and China have the power to transform Nepal’s tourism sector positively. Shakya underscores the efforts made by the private sector, including the construction of hotels, casinos, service-oriented restaurants, and the organization of international meetings and conferences. However, he expresses concern over the lack of effective government programs to attract tourists, despite the announcement of the tourism decade.

The geographical proximity of Nepal to both India and China, along with visa-free entry and easy border access, make it an attractive destination for tourists from these countries. The private sector has responded to this by building modern hotels, restaurants, and casinos near the borders, specifically targeting Indian tourists seeking religious and cultural experiences.

While China recently allowed its nationals to visit Nepal after the pandemic subsided, with 60,876 Chinese tourists utilizing air services to travel to Nepal, the untapped potential of attracting more tourists from both China and India remains significant.

To fully leverage the large populations of India and China, collaborative efforts between the private sector and the government are essential. It is crucial for the government to formulate effective policies and implement programs that attract tourists, building on the groundwork laid by the private sector. Through collaboration and cooperation, Nepal’s tourism sector can flourish and create a positive transformation for the country.

Nepalski sektor turizma ima potencijal za značajan rast iskorištavanjem ogromnih turističkih tržišta Indije i Kine. S oko 200 milijuna kineskih i 100 milijuna indijskih državljana koji godišnje putuju u inozemstvo, usmjeravanje samo malog postotka tih turista prema Nepalu moglo bi iznimno koristiti turističkoj industriji zemlje.

Povijesno gledano, indijski turisti čine većinu posjetitelja Nepalu. Godine 2023. ukupno je 319.936 indijskih turista stiglo u Nepal zrakom, što čini 31,52 posto ukupnog broja dolazaka turista. Ta brojka predstavlja povećanje od pet posto u usporedbi s razdobljem prije pandemije, prema podacima iz Odjela za turizam.

Uzimajući u obzir ovu priliku, Binayak Shah, predsjednik Nepalskog udruženja hotela (HAN), ističe da je privatni sektor već razvio infrastrukturu sposobnu udovoljiti trostruko većem broju posjetitelja. On vjeruje da privlačenje čak i skromnih dvije posto turista iz Indije i Kine može biti prekretnica za sektor turizma Nepala. Međutim, ističe potrebu za učinkovitim planom i poticajnim okruženjem koje će vlada stvoriti kako bi to postigla.

Dostupnost izravnih zračnih usluga između Nepala i glavnih gradova u Indiji značajno doprinosi ovom potencijalnom rastu. Nepal Airlines Company operira više od 21 leta tjedno, povezujući različite gradove u Indiji poput Delhija, Benaresa, Mumbaja, Bengalurua i Kolkate. Osim toga, privatne aviokompanije povremeno nude letove do različitih indijskih gradova, a poznate indijske aviokompanije poput IndiGo-a, Air India, Vistare i drugih redovito obavljaju letove do Nepala.

Sajan Shakya, tajnik HAN-a, ističe ključnu ulogu međunarodnih letova u privlačenju turista. Tvrdi da turisti iz Indije i Kine imaju moć pozitivno transformirati sektor turizma Nepala. Shakya ističe napore koje je privatni sektor uložio, uključujući izgradnju hotela, kasina, uslužnih restorana i organizaciju međunarodnih sastanaka i konferencija. Međutim, izražava zabrinutost zbog nedostatka učinkovitih vladinih programa za privlačenje turista, unatoč objavi turističkog desetljeća.

Geografska blizina Nepala prema Indiji i Kini, zajedno s viznim slobodnim ulaskom i jednostavnim pristupom granici, čini ga privlačnom destinacijom za turiste iz ovih zemalja. Privatni sektor na to je odgovorio izgradnjom modernih hotela, restorana i kasina blizu granica, posebno ciljajući indijske turiste koji traže religiozna i kulturna iskustva.

Iako je Kina nedavno dopustila svojim državljanima posjetiti Nepal nakon smirivanja pandemije, s 60.876 kineskih turista koji su koristili zračne usluge za putovanje u Nepal, još uvijek postoji značajan neiskorišteni potencijal za privlačenje više turista iz Kine i Indije.

Da bi u potpunosti iskoristili velike populacije Indije i Kine, ključni su suradnja između privatnog sektora i vlade. Važno je da vlada formulira učinkovite politike i provede programe koji privlače turiste, nadograđujući temelje postavljene od strane privatnog sektora. Kroz suradnju i kooperaciju, sektor turizma Nepala može prosperirati i stvoriti pozitivnu transformaciju za zemlju.

Neki od ključnih termina i žargona koji se pojavljuju u članku su:

– Turizam – industrija koja se bavi putovanjem i boravkom turista u destinacijama izvan njihovog običnog prebivališta u svrhu odmora, rekreacije, poslovnih sastanaka ili drugih aktivnosti.
– Pre-pandemijsko razdoblje – razdoblje prije izbijanja pandemije COVID-19.
– Nepalsko udruženje hotela (HAN) – organizacija koja predstavlja interese hotela u Nepalu.
– Zrakoplovne tvrtke – organizacije koje pružaju prijevoz putem leta.
– Vlada – vrhovni organ vlasti u državi koja donosi zakone, upravlja resursima i provodi politike.

Srodni linkovi:
Nepalsko udruženje hotela
Nepal Airlines Corporation