Bali Implements New Tourism Tax to Preserve Culture and Boost Infrastructure

Bali has officially launched its new tourism tax in an effort to support sustainable tourism practices and protect the island’s cultural heritage. The tax is aimed at generating funds to enhance tourism infrastructure while ensuring accountability and transparency in its management.

Foreign tourists visiting Bali are required to pay a one-time fee of IDR 150,000 (approximately USD 10). The payment can be made online prior to arrival or through registered hotels and travel agents. The funds collected through this tax will be used towards projects that bring real benefits to Bali tourists.

The Chairman of the Bali branch of the Hotel and Restaurant Association of Indonesia, Putu Winastra, expressed support for the levy, highlighting its noble purpose of preserving Bali’s culture and natural environment. He emphasized the importance of using the funds in a visible and transparent manner, to instill trust in foreign tourists.

Transparency and accountability are crucial aspects of the new tax initiative. Tourism leaders have called for regular reporting of all receipts and expenditures related to the tax. This will ensure that tourists can see the benefits of their contribution and take pride in their involvement.

The tax is expected to provide a significant boost to Bali’s tourism villages, which serve as showcases of Balinese culture and heritage. These community-based initiatives not only preserve cultural identity but also offer economic opportunities to local families and community members.

While most tourists do not mind the additional fee, there are concerns that the funds must be used to address important issues such as waste management, road infrastructure, and public safety. The trial period for the tourism tax has already seen positive results, with around 9,000 voluntary payments and USD 100,000 generated.

To streamline the payment process, the national tourism board encourages tourists to pay the fee prior to arrival. However, technical issues with the Love Bali website and app have been reported, making on-site payment at the airport or the hotel a viable option.

By implementing this tourism tax, Bali aims to ensure the preservation of its unique culture and create a sustainable and responsible tourism industry. Foreign tourists can contribute to this vision by paying the tax and supporting the island’s development.

Pitanja i odgovori (FAQ) u vezi sa novim porezom na turizam na Baliju:

1. Šta je novi porez na turizam na Baliju?
Novi porez na turizam na Baliju je jednokratna taksa namijenjena stranim turistima koji posjećuju Bali. Cilj poreza je podržati održive prakse u turizmu i zaštititi kulturno naslijeđe otoka.

2. Koliko iznosi porez i kako se plaća?
Porez iznosi 150.000 IDR (oko 10 američkih dolara) i plaća se jednom prilikom posjete Baliju. Plaćanje se može izvršiti putem interneta prije dolaska ili kod registriranih hotela i turističkih agencija.

3. Kako će prikupljeni fondovi biti korišteni?
Prikupljeni fondovi od turističkog poreza koristit će se za projekte koji donose stvarne koristi turistima na Baliju. Cilj je unaprijediti turističku infrastrukturu uz osiguravanje odgovornosti i transparentnosti u njenom upravljanju.

4. Kako će biti osigurana transparentnost i odgovornost?
Turistički lideri su pozvali na redovno izvještavanje o svim prihodima i izdacima povezanim s porezom kako bi turisti mogli vidjeti koristi koje proizlaze iz njihovog doprinosa i ponositi se svojim sudjelovanjem.

5. Koje su prednosti novog poreza na turizam?
Osim podrške očuvanju kulturnog identiteta Balija, novi porez očekuje se da će pružiti značajan poticaj turističkim selima na Baliju. Ova zajednička inicijativa ne samo da čuva kulturno naslijeđe, već i pruža ekonomske mogućnosti lokalnim obiteljima i zajednicama.

6. Koje su glavne brige vezane uz novi porez?
Najveća briga je kako će prikupljeni fondovi biti iskorišteni za važne probleme poput upravljanja otpadom, infrastrukture cesta i javne sigurnosti. Međutim, probno razdoblje za turistički porez već je pokazalo pozitivne rezultate, s oko 9.000 dobrovoljnih uplata i generiranih 100.000 USD.

7. Kako se može izvršiti plaćanje poreza?
Nacionalna turistička zajednica potiče turiste da plate porez prije dolaska kako bi se proces plaćanja olakšao. Međutim, tehnički problemi s internetskom stranicom Love Bali i aplikacijom su prijavljeni, pa je plaćanje na licu mjesta na aerodromu ili u hotelu održiva opcija.

8. Koji je krajnji cilj uvođenja poreza na turizam na Baliju?
Uvođenjem ovog poreza na turizam, Bali ima za cilj osigurati očuvanje svog jedinstvenog kulturnog naslijeđa i stvoriti održivu i odgovornu turističku industriju. Strani turisti mogu doprinijeti ovom cilju plaćanjem poreza i podrškom razvoju otoka.

Definicije ključnih pojmova:
– Porez na turizam: Jednokratna taksa koju plaćaju strani turisti prilikom posjete Baliju, a koristi se za unapređenje turističke infrastrukture.
– Održivi turizam: Turistička praksa koja ima minimalan negativan utjecaj na okoliš i lokalnu kulturu te pridonosi ekonomskom razvoju lokalnih zajednica.
– Kulturno naslijeđe: Skup kulturnih dobara, običaja, tradicija i vrijednosti koje se prenose s generacije na generaciju, a predstavljaju identitet određene zajednice ili regije.

Povezane veze:
bali.com (Bali turistički vodič)
indonesia.travel (Službena turistička stranica Indonezije)