Bhutan Strives for Sustainable Tourism Amidst Challenges

In an effort to attract more tourists and simplify the visa process, Bhutan has announced the removal of mandatory travel insurance for visitors applying for a visa. The Royal Bhutan Government’s decision is a significant step towards revitalizing the tourism sector that was severely impacted by the COVID-19 pandemic.

Nestled in the foothills of the Great Himalayas, Bhutan is a hidden gem with a rich history of ancient Buddhist traditions, culture, and breathtaking mountain views. Despite being often overlooked as a top tourist destination, Bhutan offers a unique experience for regional visitors, frequently drawing comparisons to the serene landscapes of Switzerland.

With formal diplomatic ties limited to only 54 countries, Bhutan has adopted a “high-value, low-impact” approach to tourism, prioritizing the preservation of its cultural and religious heritage. It wasn’t until 1974 that Bhutan first opened its doors to foreign visitors, safeguarding its sovereignty and autonomy.

As a landlocked country sandwiched between India and China, Bhutan holds strategic importance for its neighboring nations. While China strives for influence over Bhutan, India has been a longstanding friend, contributing to its economy through trade, assistance, and infrastructure development.

Despite pressure from China to establish diplomatic ties, Bhutan remains committed to maintaining its sovereignty and autonomy, given the ongoing border dispute between the two countries. China seeks to build people-to-people connections by sending an increasing number of visitors to Bhutan, joining India as one of the largest sources of tourism.

Bhutan’s tourism industry currently contributes just 5 percent to its GDP, as the government exercises stringent control over its tourism policies in an effort to promote quality tourism. However, the country has faced challenges in striking a balance between attracting tourists and preserving its environment, leading to fluctuations in its approach.

In 2022, Bhutan introduced a $200 daily “sustainable development fee” (SDF) aimed at supporting environmental preservation. Nevertheless, the high fee was later reduced to $100 per day in 2023 in order to bolster tourism numbers.

Bhutan’s cautious approach extends beyond tourism and is evident in other sectors, including industries and investments. With more than 70 percent of its land covered in greenery, Bhutan prioritizes the protection of its ecological strengths.

While Bhutan’s commitment to sustainability is praiseworthy, the country also faces economic challenges, such as mass migration to Europe, Australia, and the United States due to limited employment opportunities. As Bhutan strives to strike a balance between protecting the environment and addressing the demands of its evolving demographics, careful consideration is needed to prevent brain drain and maintain demographic equilibrium.

In conclusion, Bhutan’s decision to remove mandatory travel insurance for visa applicants is a positive step towards rejuvenating its tourism industry. By embracing sustainability and preserving its cultural heritage, Bhutan aims to position itself as a unique and responsible tourism destination amidst ongoing challenges.

U nastojanju da privuče više turista i pojednostavi proces izdavanja viza, Butan je najavio ukidanje obavezne putne osiguranje za posjetitelje koji se prijavljuju za vizu. Odluka Kraljevske vlade Butana predstavlja značajan korak ka revitalizaciji turističkog sektora koji je bio ozbiljno pogođen pandemijom COVID-19.

Smješten u podnožju Velikog Himalaja, Butan je skriveni dragulj s bogatom poviješću drevnih budističkih tradicija, kulture i zadivljujućim pogledima na planine. Unatoč tome što je često zanemaren kao vrhunska turistička destinacija, Butan nudi jedinstveno iskustvo za regionalne posjetitelje, često se uspoređujući s mirnim krajolicima Švicarske.

S formiranim diplomatskim vezama ograničenim samo na 54 zemlje, Butan je usvojio “visokovrijedan, niskoučinski” pristup turizmu, s prednošću očuvanja svoje kulturne i vjerske baštine. Tek od 1974. godine Butan je prvi put otvorio vrata stranim posjetiteljima, čuvajući svoj suverenitet i autonomiju.

Kao kopnena zemlja koja se nalazi između Indije i Kine, Butan ima strateško značenje za susjedne države. Dok Kina teži utjecaju nad Butanom, Indija je dugogodišnji prijatelj koji doprinosi njegovoj ekonomiji putem trgovine, pomoći i razvoja infrastrukture.

Usprkos pritiscima Kine za uspostavu diplomatskih veza, Butan ostaje privržen očuvanju svoje suverenosti i autonomije, budući da postoji stalni spor oko granica između dviju zemalja. Kina pokušava izgraditi veze između ljudi tako što šalje sve veći broj posjetitelja u Butan, pridružujući se Indiji kao jedan od najvećih izvora turizma.

Turistička industrija Butana trenutno doprinosi samo 5 posto BDP-a, dok vlasti strogo kontroliraju svoje turističke politike u nastojanju da promoviraju kvalitetni turizam. Međutim, zemlja je suočena s izazovima u postizanju ravnoteže između privlačenja turista i očuvanja okoliša, što dovodi do fluktuacija u pristupu.

Godine 2022. Butan je uveo “sustandardnu naknadu za održivi razvoj” (SDF) od 200 dolara dnevno s ciljem podrške očuvanju okoliša. Međutim, visoka naknada je kasnije smanjena na 100 dolara dnevno 2023. godine kako bi se ojačao broj turizma.

Oprezni pristup Butana se proteže izvan turizma i vidljiv je iu drugim sektorima, uključujući industrije i investicije. Budući da više od 70 posto njegove zemlje je prekriveno zelenilom, Butan prioritet daje zaštiti svojih ekoloških snaga.

Iako je predanost Butana održivosti hvalevrijedna, zemlja se također suočava s ekonomskim izazovima, kao što su masovne migracije u Europu, Australiju i Sjedinjene Američke Države zbog ograničenih mogućnosti zapošljavanja. Kako Butan nastoji postići ravnotežu između zaštite okoliša i zahtjeva svoje evoluirajuće demografije, potrebno je pažljivo razmotriti kako bi se spriječila “odljev mozgova” i održala demografska ravnoteža.

Zaključno, odluka Butana da ukine obavezno putno osiguranje za aplikante viza je pozitivan korak prema oživljavanju njegove turističke industrije. Usvajanjem održivosti i očuvanjem kulturne baštine, Butan ima za cilj pozicionirati se kao jedinstvena i odgovorna turistička destinacija usprkos trenutnim izazovima.