Brunei and the Philippines Strengthen Economic Ties

BANDAR SERI BEGAWAN, Brunei — President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines recently concluded a successful two-day state visit to Brunei, during which the two countries signed several agreements aimed at boosting economic cooperation and generating more job opportunities.

Among the agreements signed were memoranda of agreement on tourism cooperation, maritime cooperation, and the mutual recognition of Standards of Training, Certification, and Watchkeeping (STCW) certificates. These agreements will facilitate collaboration between the two nations in various fields and sectors.

The tourism cooperation agreement seeks to enhance collaborative efforts in promoting tourism projects and increasing tourist arrivals, particularly in the area of Islamic tourism and the promotion of Muslim-friendly destinations. This will benefit both countries by attracting more visitors and boosting their respective tourism industries.

The STCW certificates agreement allows for the mutual recognition of national certificates issued by the Philippines and Brunei. This will streamline the process for seafarers from both countries to obtain necessary certifications and work in the maritime industry, benefiting the Philippines as a major supplier of skilled seafarers and Brunei as a maritime nation.

In addition, a memorandum of understanding on food security and agricultural cooperation was renewed through a letter of intent. This agreement underscores the commitment of both countries to collaborate in the field of agriculture, with a focus on ensuring food security and promoting sustainable agriculture practices.

President Marcos Jr.’s visit to Brunei reflects the growing importance of strengthening economic ties between the Philippines and Brunei. The agreements signed during this visit lay the foundation for enhanced cooperation and collaboration in key sectors, which will contribute to job creation and promote economic transformation.

Both countries recognize the significance of these agreements in advancing their mutual interests and fostering a strong and prosperous partnership. The visit not only strengthens bilateral relations but also paves the way for future opportunities and shared growth between Brunei and the Philippines.

BANDAR SERI BEGAWAN, Brunei – Predsjednik Ferdinand Marcos Jr. Filipina nedavno je završio uspješnu dvodnevnu državnu posjetu Bruneju, tijekom koje su dvije zemlje potpisale nekoliko sporazuma s ciljem jačanja gospodarske suradnje i stvaranja više radnih mjesta.

Među potpisanim sporazumima su memorandumi o suradnji u turizmu, pomorskoj suradnji i međusobnom priznavanju certifikata o obuci, certifikaciji i promatranju (STCW). Ovi sporazumi će olakšati suradnju između dvije nacije u raznim poljima i sektorima.

Sporazum o suradnji u turizmu ima za cilj unaprijediti zajedničke napore u promicanju turističkih projekata i povećanju dolazaka turista, posebno u području islamskog turizma i promocije muslimanskih destinacija. Ovo će koristiti objema zemljama privlačenjem većeg broja posjetitelja i poticanjem njihovih turističkih industrija.

Sporazum o certifikatima STCW omogućuje međusobno priznavanje nacionalnih certifikata izdanih od strane Filipina i Bruneja. Ovo će pojednostaviti proces dobivanja potrebnih certifikata i zapošljavanja pomoraca iz obje zemlje u pomorskoj industriji, što će koristiti Filipinima kao glavnom dobavljaču vještih pomoraca i Bruneju kao pomorskoj naciji.

Osim toga, memorandum o razumijevanju u području sigurnosti hrane i poljoprivredne suradnje obnovljen je putem pisma namjere. Ovaj sporazum potvrđuje posvećenost obje zemlje suradnji u području poljoprivrede, s naglaskom na osiguranje sigurnosti hrane i promicanje održivih poljoprivrednih praksi.

Posjeta predsjednika Marcosa Jr. Bruneju odražava rastući značaj jačanja gospodarskih veza između Filipina i Bruneja. Potpisani sporazumi tijekom ove posjete postavljaju temelje za poboljšanu suradnju u ključnim sektorima, što će doprinijeti stvaranju radnih mjesta i promovirati gospodarsku transformaciju.

Obje zemlje prepoznaju važnost ovih sporazuma u promicanju svojih međusobnih interesa i izgradnji snažnog i prosperitetnog partnerstva. Posjeta ne samo da jača bilateralne odnose, već otvara put budućim prilikama i zajedničkom rastu između Bruneja i Filipina.