Chinese Travelers Show Strong Interest in Outbound Trips in 2024

According to a recent survey conducted by the Tongcheng Research Institute, it has been found that a significant number of Chinese respondents have plans for outbound travel in 2024. Out of those surveyed, 63.9% expressed their intention to travel abroad, with over 40% planning to complete more than two trips during the year.

However, it seems that Chinese travelers will be staying close to home during the upcoming Chinese New Year, as only 13.5% of respondents mentioned planning outbound travel during this period. Instead, many are considering traveling abroad during the summer vacation (21.6%) or China’s National Day Golden Week in October (13.7%). Interestingly, close to half of the respondents (46.8%) stated that they would avoid traveling during public holiday periods.

The survey results indicate a strong desire among Chinese travelers to explore international destinations in 2024. This could have a significant impact on the tourism industry, particularly in countries that are popular among Chinese tourists. As such, destinations should prepare to accommodate the influx of Chinese travelers and cater to their specific preferences and needs.

The findings of the survey are consistent with the projections made by the Singapore Tourism Board (STB) for 2024. STB expects a continued strong recovery in tourism, with both international visitor arrivals and tourism receipts showing year-over-year growth. The board estimates that international visitor arrivals in 2024 will range from 15 million to 16 million, contributing approximately S$26 billion to S$27.5 billion in tourism receipts.

Moreover, the South Australian Tourism Commission has reported record visitor expenditure in the region, reaching A$10.2 billion in the year ending September 2023. This milestone indicates the strong recovery of international expenditures, surpassing pre-pandemic levels.

In terms of new hotel openings, Capella Hotels and Resorts have announced the launch of Capella Taipei in winter 2024. This luxurious retreat, with 86 keys, is expected to become an urban sanctuary in the heart of Taipei. It will offer various dining options, including authentic Cantonese cuisine with Taiwanese influence and a premier Japanese Omakase restaurant. Capella Wellness will provide guests with access to treatment rooms, a fitness studio, and an outdoor heated pool. The property will also feature corporate facilities and a private event hall.

Additionally, Banyan Group has unveiled a collection of branded residences at Laguna Phuket in Thailand. These residences are located within the Banyan Tree Grand Residences gated estate and range from three to five bedrooms. The development aims to cater to both international and private buyers, offering a range of luxurious amenities and access to the beach.

Lastly, Six Senses Kyoto is set to open in late April 2024, marking the brand’s entry into Japan. The resort will offer cutting-edge wellness and spa facilities, innovative dining options, and 81 guest rooms and suites located in the historic Higashiyama district.

Overall, these developments in the hospitality and tourism industry reflect the growing demand for international travel and the positive outlook for the sector in 2024.

Prema nedavnom istraživanju koje je provelo Institut za istraživanje Tongcheng, utvrđeno je da je značajan broj kineskih ispitanika planira putovanja u inozemstvo 2024. Od ispitanika, 63,9% je izrazilo namjeru da putuje u inozemstvo, pri čemu više od 40% planira obaviti više od dva putovanja tijekom godine.

Međutim, čini se da će kineski putnici ostati blizu kuće tijekom nadolazeće kineske Nove godine, budući da je samo 13,7% ispitanika spomenulo planove za odlazak u inozemstvo tijekom tog razdoblja. Umjesto toga, mnogi razmišljaju o putovanju u inozemstvo tijekom ljetnog odmora (21,6%) ili Kineskog nacionalnog dana u listopadu (13,7%). Zanimljivo je da je gotovo polovina ispitanika (46,8%) izjavila da će izbjegavati putovanja tijekom blagdana.

Rezultati istraživanja ukazuju na snažnu želju kineskih putnika da istraže međunarodne destinacije 2024. Ovo bi moglo imati značajan utjecaj na turističku industriju, posebno u zemljama koje su popularne među kineskim turistima. Stoga, destinacije bi trebale biti spremne primiti influx kineskih putnika i udovoljiti njihovim posebnim preferencijama i potrebama.

Nalazi istraživanja su u skladu s procjenama koje je dao Turistički odbor Singapura (STB) za 2024. STB očekuje nastavak snažnog oporavka u turizmu, s rastom dolazaka međunarodnih posjetitelja i prihoda od turizma u odnosu na prethodnu godinu. Odbor procjenjuje da će dolasci međunarodnih posjetitelja u 2024. godini iznositi od 15 do 16 milijuna, što će doprinijeti prihodima od turizma u iznosu od otprilike 26 do 27,5 milijardi singapurskih dolara.

Osim toga, Komisija za turizam Južne Australije izvijestila je o rekordnoj potrošnji posjetitelja u regiji, koja je dosegnula 10,2 milijarde australskih dolara u godini koja se završila u rujnu 2023. Ovaj postignuti cilj ukazuje na snažan oporavak međunarodnih ulaganja, premašujući razine prije pandemije.

Što se tiče otvaranja novih hotela, Capella Hotels and Resorts su najavili otvorenje Capella Taipeia zimi 2024. Ovaj luksuzni retreat, s 86 soba, očekuje se da postane urbano utočište u srcu Taipeia. Nudit će razne mogućnosti objedovanja, uključujući autentičnu kantonsku kuhinju s tajvanskim utjecajem i premier restoran japanske omakase kuhinje. Capella Wellness će gostima pružiti pristup sobama za tretmane, fitness studiju i vanjskom grijanom bazenu. Objekt će također imati poslovne prostorije i privatnu dvoranu za događaje.

Banyan Group je također otkrio kolekciju branded rezidencija u Laguna Phuketu u Tajlandu. Ove rezidencije nalaze se unutar Banyan Tree Grand Residences gated estatea i sadrže tri do pet spavaćih soba. Razvoj ima za cilj zadovoljiti i međunarodne i privatne kupce, nudeći razne luksuzne pogodnosti i pristup plaži.

Konačno, Six Senses Kyoto će se otvoriti krajem travnja 2024., označavajući ulazak ovog branda u Japan. Resort će nuditi cutting-edge wellness i spa sadržaje, inovativne mogućnosti objedovanja te 81 sobu i apartman smještenih u povijesnoj četvrti Higashiyama.

Sveukupno, ove novosti u industriji gostoprimstva i turizma odražavaju rastuću potražnju za međunarodnim putovanjima i pozitivna očekivanja za sektor u 2024. godini.