Bali Targets 7 Million Foreign Tourists by 2024

Bali, one of Indonesia’s favorite tourist destinations, has set its sights on attracting 7 million foreign tourists by 2024, accounting for 50 percent of the country’s overall target. Minister of Tourism and Creative Economy, Sandiaga Uno, announced this goal during the Bali Tourism Outlook Dinner Meeting in Ubud.

To achieve this target, the Ministry of Tourism and Creative Economy is taking steps to prevent overtourism and ensure sustainable tourism practices. One approach is to increase accessibility to Bali by adding more international flights. Additionally, the ministry plans to offer unique and attractive tour packages, encouraging visitors to stay longer and distribute more quality tourists throughout the island.

Sandiaga emphasized the importance of balancing economic benefits with the well-being of local communities. The aim is to create economic opportunities without causing an overwhelming influx of tourists. By promoting quality and sustainable tourism, Bali can preserve its natural beauty and cultural heritage.

These efforts are essential to meet the 2024 target and contribute to the overall goal of creating 4.4 million new jobs. Sandiaga expressed optimism that the revival of tourism in Bali will be even stronger in the coming years.

It’s worth noting that Bali features on the list of destinations experiencing overtourism, along with cities such as Amsterdam, Barcelona, and Venice, according to the World Travel & Tourism Council. This further emphasizes the need for responsible tourism management in Bali.

The tourism sector in Bali plays a vital role in the country’s economy, and by focusing on sustainable growth and preventing overtourism, Bali can continue to attract visitors while preserving its natural and cultural treasures.

Bali, jedna od omiljenih turističkih destinacija Indonezije, postavila je cilj privući 7 milijuna stranih turista do 2024. godine, što čini 50 posto cjelokupnog cilja zemlje. Ministar turizma i kreativne ekonomije, Sandiaga Uno, objavio je ovaj cilj tijekom Večere studija o stanju turizma na Baliju u Ubudu.

Kako bi postigao ovaj cilj, Ministarstvo turizma i kreativne ekonomije poduzima korake za sprječavanje prevelikog turizma i osiguravanje održivih praksi u turizmu. Jedan od pristupa je povećanje pristupačnosti Balija dodavanjem više međunarodnih letova. Osim toga, ministarstvo planira ponuditi jedinstvene i privlačne turističke pakete kako bi potaklo posjetitelje da duže ostanu i raspodijele kvalitetnije turiste po cijelom otoku.

Sandiaga je naglasio važnost ravnoteže ekonomskih koristi i dobrobiti lokalnih zajednica. Cilj je stvoriti ekonomske mogućnosti bez izazivanja prevelikog priljeva turista. Promoviranjem kvalitetnog i održivog turizma, Bali može sačuvati svoju prirodnu ljepotu i kulturnu baštinu.

Ovi napori su ključni za postizanje cilja do 2024. godine i doprinose cjelokupnom cilju stvaranja 4,4 milijuna novih radnih mjesta. Sandiaga je izrazio optimizam da će se obnova turizma na Baliju u nadolazećim godinama još više ojačati.

Trebalo bi napomenuti da je Bali na popisu destinacija koje pate od prevelikog turizma, zajedno s gradovima poput Amsterdama, Barcelone i Venecije, prema Svjetskom vijeću za putovanja i turizam. To dodatno naglašava potrebu za odgovornim upravljanjem turizmom na Baliju.

Turistički sektor na Baliju igra vitalnu ulogu u gospodarstvu zemlje, a fokusiranjem na održivi rast i sprečavanje prevelikog turizma, Bali može nastaviti privlačiti posjetitelje dok čuva svoje prirodne i kulturne bisere.

Key terms/definitions:

– Overtourism: Preveliki turizam – refers to a situation where a destination becomes overwhelmed with an excessive number of tourists, causing negative impacts on the environment, local culture, and quality of life for residents.
– Responsible tourism: Odgovorni turizam – tourism that takes into account the environmental, social, and economic impacts, and strives to minimize negative effects while maximizing positive benefits to the destination and its communities.

Suggested related links:
Ministry of Tourism and Creative Economy
World Travel & Tourism Council