Greenland Implements New Cruise Tax to Support Local Communities

In January, Greenland introduced a new cruise tax aimed at addressing the challenges posed by a significant increase in cruise tourism. The number of people visiting Greenland by cruise has nearly doubled since 2016, causing concerns for residents, hunters, and the local population. Maya Sialuk Jacobsen, a Greenlandic tattoo artist and Inuit activist, highlights the impact of cruise tourism on the environment and local communities.

The collaborative efforts of citizens, tourism operators, and the Greenlandic tourist board led to the implementation of the new tax. The tax increase amounts to an extra DKK 50 (£5.73) per passenger in addition to the existing DKK 1.10 (£0.11) per gross tonne. The tax revenue will be distributed to the regions where it is collected, allowing municipalities to decide on its best use.

Helene Steffersen, head of destination development at Visit Greenland, explains that the cruise industry in Greenland has divergent perspectives, with some operators preferring small expedition cruises and others favoring large conventional cruise ships for financial reasons. However, all agreed on the need to reconsider the tax system.

Greenland collected DKK 7.5 million (£858,015) in cruise tax in 2022 but remains relatively inexpensive compared to other cruise destinations. A benchmark analysis conducted by Visit Greenland indicates that introducing a passenger tax and charges based on weight could increase income from large ships by 2.5 times. This suggests that an adjusted tax framework has the potential to generate more revenue for the country.

While many stakeholders express positive views on cruise tourism, some acknowledge the lack of infrastructure to support large cruise ships in certain towns. Insufficient harbor facilities and public amenities in towns such as Sisimiut, Ilulissat, and Qaqortoq make it challenging to accommodate the growing number of disembarking passengers. Additionally, the site managers of Greenland’s UNESCO World Heritage sites lament the absence of financial gains from cruise tourism.

The new cruise tax includes provisions for natural landings and charges for environmental disruption. The additional funds will be allocated to harbor improvements, and the local communities in popular areas will participate in determining how the tax revenues are utilized. Open forums are held to engage the community in discussions, considering both ethical and financial considerations.

By implementing the cruise tax, Greenland aims to ensure that tourism gives back to society and protects the environment. Increased regulations and effective management can contribute to the preservation of marine life threatened by ship noise and unsustainable hunting practices. With this new tax, tourism in Greenland can take a step towards sustainable development and a better future for all.

U siječnju je Grenland uveo novi porez na krstarenje usmjeren na rješavanje izazova koje je donio značajan porast krstarenja. Broj ljudi koji posjećuju Grenland krstareći gotovo se udvostručio od 2016. godine, što izaziva zabrinutost za stanovnike, lovce i lokalno stanovništvo. Maya Sialuk Jacobsen, grenlandski umjetnik tetoviranja i inuitska aktivistica, ističe utjecaj krstarenja na okoliš i lokalne zajednice.

Suradnički napori građana, operatera turističkog prometa i grenlandskog turističkog odbora doveli su do uvođenja novog poreza. Povećanje poreza iznosi dodatnih 50 danskih kruna (5,73 funti) po putniku, uz postojećih 1,10 danskih kruna (0,11 funti) po bruto toni. Porezni prihodi će se raspodijeliti regijama u kojima se prikuplja, omogućavajući općinama da odluče o najboljoj uporabi.

Helene Steffersen, voditeljica razvoja odredišta u Visit Greenland, objašnjava da krstarenje u Grenlandu ima različite perspektive, pri čemu neki operateri preferiraju male ekspedicijske krstarenja, dok drugi preferiraju velike konvencionalne brodove iz financijskih razloga. Međutim, svi su se složili u potrebi za preispitivanjem poreznog sustava.

Grenland je u 2022. godini prikupio 7,5 milijuna danskih kruna (858.015 funti) poreza na krstarenje, ali ostaje relativno jeftin u usporedbi s drugim odredištima krstarenja. Analiza uspoređivanja provedena od strane Visit Greenland ukazuje da bi uvođenje poreza po putniku i naknada temeljenih na težini moglo povećati prihode od velikih brodova 2,5 puta. To sugerira da prilagođeni porezni okvir ima potencijal za generiranje većih prihoda za zemlju.

Iako mnogi dionici izražavaju pozitivne stavove o krstarenju, neki priznaju nedostatak infrastrukture za podršku velikim kruzerima u određenim gradovima. Nedovoljni lučki objekti i javne sadržaje u gradovima poput Sisimiuta, Ilulissata i Qaqortoqa otežavaju smještaj sve većeg broja iskrcavajućih putnika. Dodatno, upravitelji lokacija UNESCO-ve svjetske baštine Grenlanda žale zbog nedostatka financijske dobiti od krstarenja.

Novi porez na krstarenje uključuje odredbe o prirodnim iskrcajima i naplate za utjecaj na okoliš. Dodatna sredstva bit će dodijeljena poboljšanju luka, a lokalne zajednice na popularnim područjima sudjelovat će u određivanju načina korištenja prihoda od poreza. Održavaju se otvoreni forumi kako bi se zajednica uključila u rasprave, uzimajući u obzir etičke i financijske aspekte.

Implementiranjem poreza na krstarenje Grenland ima za cilj osigurati da turizam daje zajednici i štiti okoliš. Povećanje regulativa i učinkovitog upravljanja mogu pridonijeti očuvanju morskog života koji je ugrožen bukom brodova i neodrživim lovom. Zahvaljujući ovom novom porezu, turizam u Grenlandu može zauzeti korak prema održivom razvoju i boljoj budućnosti za sve.

Ključni pojmovi i žargon:
– Krstarenje – putovanje brodom za turističke svrhe
– Grenland – autonomna teritorija u okviru Danske
– Porez na krstarenje – dodatni porez namijenjen zaštiti okoliša i lokalnih zajednica
– Inuit – autohton narod, domorodci Arktika

Povezane veze:
Posjetite Grenland