Island of Innovation: Bali Utilizes AI and Blockchain to Boost Tourism

The Bali Tourism Industry Association is embarking on a groundbreaking initiative to leverage artificial intelligence (AI) and blockchain technology to enhance international interest in Balinese culture. In collaboration with the UID Campus in Denpasar, Bali aims to showcase its rich cultural heritage to global audiences both on and off the island.

Tourism industry experts, including the Chairman of the Indonesian Tourism Industry Association (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, recently attended a seminar at the UID Bali Campus in Kura-Kura Bali, Serangan. During the event, discussions revolved around the various ways in which AI can revolutionize the tourism sector in Bali. From providing digital experiences to streamlining everyday activities such as live maps updates and automated payment systems, AI is set to make cultural shows and tourism services even more accessible to travelers.

The Kura-Kura Bali Special Economic Zone, situated on Serangan Island, stands as a key pillar in Bali’s vision for the future. Transforming the landscape into a smart city, Kura-Kura Bali will prioritize living, learning, and lifestyle. It seeks to become a hub for education, technology, and business development, fostering collaboration among bright minds to drive innovation, growth, and prosperity in the tourism sector.

Meanwhile, another remarkable project is underway at the Tirta Empul Temple, a UNESCO World Heritage Site. The Water Civilization Exhibition, a partnership between Quantum Temple, the Indonesian Ministry of Tourism and Creative Economy, and various local organizations, offers an interactive and immersive experience. Using blockchain technology, the exhibition showcases the region’s living cultural heritage through carefully curated regenerative travel experiences and thoughtfully crafted physical and digital artifacts.

Looking ahead, Bali’s aspiration is to become an attractive destination for high-earning digital nomads, tech entrepreneurs, and business developers by 2024. Affectionately known as “Silicon Bali,” the island beckons individuals seeking new opportunities in emerging tech markets.

By embracing AI, blockchain, and fostering an environment conducive to innovation and collaboration, Bali endeavors to create a brighter future. As it continues to integrate cutting-edge technologies with its rich cultural heritage, the island is poised to captivate the world and redefine tourism experiences.

Udruga turističke industrije Balija započela je inicijativu koja će koristiti umjetnu inteligenciju (UI) i tehnologiju blockchaina kako bi unaprijedili međunarodni interes za balinešku kulturu. U suradnji s UID kampusom u Denpasaru, Bali ima cilj predstaviti bogato kulturno naslijeđe globalnoj publici kako na samom otoku tako i izvan njega.

Eksperti turističke industrije, uključujući i predsjednika Balija Udruge industrije turizma (GIPI), Idu Bagusa Agunga Partha Adnyana, nedavno su prisustvovali seminaru na UID kampusu Balija u Kura-Kura Baliju, Seranganu. Tijekom događaja, raspravljalo se o različitim načinima na koje UI može revolucionirati turistički sektor u Baliju. Od digitalnih iskustava do olakšavanja svakodnevnih aktivnosti poput ažuriranja karata uživo i automatiziranih sustava plaćanja, UI će učiniti kulturne priredbe i turističke usluge još pristupačnijima putnicima.

Zona posebnog gospodarskog razvoja Kura-Kura Bali, smještena na otoku Serangan, predstavlja ključni stup Balijevog vizije za budućnost. Pretvarajući krajolik u pametni grad, Kura-Kura Bali će prioritetno uzeti u obzir život, učenje i stil života. Cilj mu je postati središte obrazovanja, tehnologije i razvoja poslovanja, potičući suradnju među talentiranim pojedincima kako bi se potaknula inovacija, rast i prosperitet u turističkom sektoru.

U međuvremenu, provedba izuzetnog projekta je u tijeku na hramu Tirta Empul, UNESCO-ovom Svjetskom naslijeđu. Izložba o vodnoj civilizaciji, suradnja između Quantum Templea, indonezijskog Ministarstva turizma i kreativne ekonomije te raznih lokalnih organizacija, pruža interaktivno i uranjajuće iskustvo. Koristeći tehnologiju blockchaina, izložba prikazuje živo kulturno naslijeđe regije kroz pažljivo odabrana iskustva putovanja i pomno izrađene fizičke i digitalne artefakte.

Gledajući prema budućnosti, Balijeva ambicija je postati atraktivna destinacija za digitalne nomade s visokim primanjima, tehnološke poduzetnike i razvijatelje poslovanja do 2024. Godine. S popularnim nadimkom “Silicijski Bali”, otok privlači pojedince koji traže nove mogućnosti na tržištima nastajajuće tehnologije.

Uz prihvaćanje UI-a, blockchaina i stvaranje okruženja pogodnog za inovacije i suradnju, Bali nastoji stvoriti svjetliju budućnost. Integrirajući napredne tehnologije sa svojim bogatim kulturnim naslijeđem, otok je sposoban zaintrigirati svijet i ponovno definirati turistička iskustva.