Local Tourism Economy Under Threat from Proposed Scenic Byway Changes

SB28, known as the “Scenic Byway Program Amendments,” has raised concerns among local businesses and residents in Torrey, the gateway to Capitol Reef National Park in Utah. This proposed bill has the potential to negatively impact the tourism economy in the area, as well as undermine the protection of Utah’s only “All American Road” – Highway 12.

Capitol Reef, along with the Escalante Grand Staircase National Monument, attracts tourists from all over the world due to its breathtaking views along Highway 12 leading to Bryce Canyon. The local economy of Wayne County heavily relies on this influx of visitors. However, SB28 seeks to shift decision-making power away from local stakeholders and municipalities, instead granting it to the state legislature.

This decision could potentially benefit the billboard industry, allowing them to have greater influence over zoning issues. While scenic byways bring tourism to various rural counties in Utah, the risk of “segmentation” already threatens their existence. The introduction of new flashing digital billboards would further prioritize outdoor advertising income over the significant economic contribution of tourism.

The real concern lies in the significant shift in power from local governments to the state. Rural counties and towns, like Torrey, depend entirely on tourism supported by their scenic landscapes and serene night skies. By denying local municipalities the right to make decisions that directly affect their quality of life and economic health, the bill puts the entire state at a disadvantage.

The integrity of Utah’s scenic byways is at stake, along with the economic engine they represent. Not only do these roads contribute to local economies, but they also help establish Utah as a national treasure. It is crucial to voice opposition to SB28 and its proposed amendments, as they threaten the livelihoods of many businesses and the unique charm of the state.

In conclusion, it is imperative to protect the scenic byways of Utah and support the local tourism economy. SB28 jeopardizes the decision-making power of local stakeholders and municipalities, favoring the interests of the billboard industry instead. By urging senators to vote against this bill, we can preserve the beauty and economic prosperity that these scenic byways bring to our towns and cities.

SB28, poznat kao “Izmjene programa Scenic Byway”, izazvao je zabrinutost među lokalnim poduzećima i stanovnicima u Torreyu, ulaznom gradu u Nacionalni park Capitol Reef u Utahu. Ovaj predloženi zakon ima potencijal da negativno utječe na turističku ekonomiju u tom području, kao i na ugrožavanje zaštite jedine “Sveameričke ceste” – Highway 12 u državi Utah.

Capitol Reef zajedno s Nacionalnim spomenikom Escalante Grand Staircase privlači turiste iz cijelog svijeta zbog svojih zadivljujućih pogleda duž Highway 12 koji vodi prema Bryce Canyonu. Lokalna ekonomija okruga Wayne uvelike ovisi o ovom priljevu posjetitelja. Međutim, SB28 nastoji prenijeti ovlasti o odlučivanju iz ruku lokalnih dionika i općina te ih prenijeti na državni zakonodavni odbor.

Ova odluka potencijalno bi mogla koristiti industriji bilborda, omogućavajući im veći utjecaj na pitanja vezana uz prostorno planiranje. Dok slikovite ceste dovode turizam u različite ruralne okruge u Utahu, rizik od “segmentacije” već prijeti njihovom postojanju. Uvođenje novih digitalnih bilborda s bljeskajućim svjetlima dalje bi stavilo prihod od vanjskog oglašavanja ispred značajnog ekonomskog doprinosa turizma.

Pravi problem leži u značajnom pomaku moći iz lokalnih vlada prema državi. Ruralni okruzi i gradovi, poput Torreya, u potpunosti ovise o turizmu koji podupiru njihovi slikoviti pejzaži i mirni noćni nebeski krajolici. Odbijajući lokalne općine pravo donošenja odluka koje izravno utječu na njihovu kvalitetu života i gospodarsko zdravlje, zakon stavlja čitavu državu u nepovoljan položaj.

Integritet slikovitih cesta države Utah je u opasnosti, zajedno s ekonomskim motorom koji oni predstavljaju. Ove ceste ne samo da doprinose lokalnim gospodarstvima, već također pomažu u uspostavljanju Utaha kao nacionalnog blaga. Ključno je izraziti protivljenje SB28 i njegovim predloženim izmjenama, jer prijete egzistenciji mnogih poduzeća i jedinstvenom šarmu države.

Zaključno, imperativno je zaštititi slikovite ceste u Utahu i podržati lokalnu turističku ekonomiju. SB28 ugrožava odlučivanje lokalnih dionika i općina, umjesto toga dajući prednost interesima industrije bilborda. Poticanjem senatora da glasaju protiv ovog zakona možemo sačuvati ljepotu i ekonomsku blagostanje koje ove slikovite ceste donose našim gradovima.

Important words and phrases:

1. Scenic Byway Program Amendments – Izmjene programa Scenic Byway
2. Torrey – Torrey
3. Capitol Reef National Park – Nacionalni park Capitol Reef
4. All American Road – Sveamerička cesta
5. Wayne County – Okrug Wayne
6. Influx of visitors – Priljev posjetitelja
7. Decision-making power – Moć odlučivanja
8. Local stakeholders – Lokalni dionici
9. Municipalities – Općine
10. Billboard industry – Industrija bilborda
11. Zoning issues – Pitanja prostornog planiranja
12. Segmentation – Segmentacija
13. Flashing digital billboards – Bljeskajući digitalni bilbordi
14. Outdoor advertising income – Prihod od vanjskog oglašavanja
15. Quality of life – Kvaliteta života
16. Economic health – Gospodarsko zdravlje
17. Scenic landscapes – Slikoviti pejzaži
18. Serene night skies – Mirni noćni krajolici
19. Livelihoods – Egzistencija
20. Economic prosperity – Gospodarsko blagostanje

Suggested related link: Capitol Reef National Park – Official Website