Planning to Upgrade Tertiary Health Institutions and Train Frontline Health Workers Underway

The Federal Government has announced its plans to upgrade tertiary health institutions across the country as part of an effort to combat medical tourism and improve healthcare services. The aim is to train 120,000 frontline health workers to enhance healthcare delivery to the citizens. The Permanent Secretary of the Federal Ministry of Health and Social Welfare, Ms. Daju Kachollom, shared this information during a recent graduation ceremony at the University of Maiduguri Teaching Hospital (UMTH).

Ms. Kachollom emphasized the importance of upgrading health institutions to address the issue of medical tourism. The directives for this initiative came from President Bola Ahmed Tinubu, who recognizes the need to enhance local healthcare services to discourage citizens from seeking medical treatments abroad.

The training of frontline health workers will not be limited to doctors only, but will also include nurses and community health workers. This comprehensive approach aims to equip the healthcare sector with well-trained professionals who can provide quality services to the Nigerian population.

Furthermore, the government’s renewed hope agenda includes unlocking the value chains of local manufacturers within Nigeria. This will not only strengthen the healthcare sector but also contribute to the growth of the economy.

The leadership of UMTH and Federal Neuropsychiatric Hospitals (FNPH) has been commended for their efforts in improving the health sector in the region despite various challenges. The Chief Medical Director of UMTH, Professor Ahmed Adhijo, expressed his gratitude to the Permanent Secretary for her support and interventions. He urged the graduating students to become ambassadors of the institution and contribute to the advancement of the health sector in the country.

The graduates include a diverse range of healthcare professionals, with a total of 1,249 frontline medical officers obtaining their qualifications. These include National Diplomas, Higher National Diplomas, and various certificates from the School of Health Information Management and the School of Biomedical Engineering and Technology.

The government’s commitment to upgrading tertiary health institutions and training frontline health workers signals a new era for healthcare in Nigeria. With a focus on local expertise and the development of the healthcare sector, the country envisions a future where citizens no longer need to rely on medical tourism for quality healthcare services.

Uključivanje Tehranijskih Zdravstvenih Institucija u Borbu Protiv Medicinskog Turizma i Unapređenje Zdravstvene Njege

Vlada Federalne Republike Nigerije objavila je svoje planove za nadogradnju tehničkih zdravstvenih institucija širom zemlje kao dio napora u borbi protiv medicinskog turizma i poboljšanju zdravstvenih usluga. Cilj je obučiti 120.000 zdravstvenih radnika koji će unaprijediti pružanje zdravstvene njege građanima. Trajna sekretarica Federalnog ministarstva zdravlja i socijalnog blagostanja, gđa. Daju Kachollom, podijelila je ove informacije tijekom nedavnog svečanog diplomiranja na Sveučilišnoj bolnici u Maiduguriju (UMTH).

Gđa. Kachollom istaknula je važnost nadogradnje zdravstvenih institucija kako bi se riješio problem medicinskog turizma. Direktive za ovu inicijativu došle su od predsjednika Bola Ahmeda Tinubua, koji prepoznaje potrebu za unapređenjem lokalnih zdravstvenih usluga kako bi se građane odvratilo od traženja liječenja u inozemstvu.

Obuka prednje linije zdravstvenih radnika neće se ograničiti samo na liječnike, već će uključivati ​​i medicinske sestre i radnike u javnom zdravstvu. Ovaj sveobuhvatan pristup ima za cilj opremiti zdravstveni sektor dobro obučenim stručnjacima koji mogu pružiti kvalitetne usluge nigerijskoj populaciji.

Osim toga, obnovljeni program Vlade obuhvaća otključavanje vrijednosti lanaca lokalnih proizvođača unutar Nigerije. Ovo neće samo ojačati zdravstveni sektor, već će pridonijeti i rastu gospodarstva.

Vodstvo UMTH-a i Federalnih Neuropsihijatrijskih Bolnica (FNPH) pohvaljeno je zbog njihovih napora u poboljšanju zdravstvenog sektora u regiji unatoč raznim izazovima. Glavni medicinski direktor UMTH-a, profesor Ahmed Adhijo, izrazio je zahvalnost trajnoj sekretarici za njezinu podršku i intervencije. Potaknuo je diplomirane studente da postanu ambasadori institucije i doprinesu napretku zdravstvenog sektora u zemlji.

Diplomirani studenti obuhvaćaju raznolik spektar zdravstvenih stručnjaka, s ukupno 1.249 prednjih medicinskih službenika koji su stekli kvalifikacije. To uključuje Nacionalne diplome, Više državne diplome i različite certifikate iz Škole za upravljanje informacijama o zdravstvu i Škole za biomedicinski inženjering i tehnologiju.

Vladina predanost nadogradnji tehničkih zdravstvenih institucija i obuci prednjih zdravstvenih radnika signalizira novu eru za zdravstvo u Nigeriji. Fokusirajući se na lokalnu stručnost i razvoj zdravstvenog sektora, zemlja predviđa budućnost u kojoj građani više neće morati ovisiti o medicinskom turizmu za kvalitetne zdravstvene usluge.