Slow Return of Chinese Tourists Hampers Tourism Recovery in the Philippines

According to a recent report by Bank of America (BofA), the slow return of Chinese tourists in the Philippines is impeding the recovery of the country’s tourism sector. BofA highlighted the “uneven” recovery in tourism across Asia, with the Philippines, China, Hong Kong, and Taiwan being the “laggards” in terms of reaching pre-pandemic levels of tourist arrivals.

Foreign visitor arrivals in the Philippines were noted to be at 76 percent of pre-pandemic levels as of February 2024, which is slightly better than Hong Kong’s 73.7 percent and Taiwan’s 69.6 percent as of January 2024. Meanwhile, China stands out as an “outlier” due to its delayed reopening of the economy. Foreign tourist arrivals in China were 36.3 percent below pre-pandemic levels as of December 2023.

The sluggish recovery of Chinese travelers has had a significant impact on countries like the Philippines and Hong Kong, which heavily depend on Chinese holidaymakers. BofA compiled data showing that Chinese arrivals in the Philippines are currently only tracking at 20 to 30 percent of pre-pandemic levels, which is lower compared to other destinations in the region. The report also highlighted that Chinese consumers’ preferences have shifted towards exploring domestic cities offering unique cultural experiences, thus slowing their return to international destinations.

On a positive note, Japan and Vietnam have managed to regain their pre-pandemic tourism vigor, benefiting from the depreciation of their currencies. Malaysia, Singapore, and Thailand are among the “hopefuls” in Asia, as they have experienced a sharp rebound in international arrivals in recent months. Meanwhile, countries such as India, South Korea, Australia, New Zealand, and Indonesia are in the “middle of the pack,” with visitor entries tracking at 80 to 85 percent of pre-pandemic levels.

Looking ahead, BofA predicts that Asian economies with weaker currencies, particularly Japan, will continue to attract tourists in the near and medium term. The report emphasizes that countries with falling currencies will be appealing to foreign visitors seeking affordable holiday destinations. Although Asian currencies are expected to strengthen against the USD in the next two years, they will remain weak compared to historical standards.

Prema nedavnom izvještaju Banke Amerike (BofA), spor povratak kineskih turista na Filipine otežava oporavak turističkog sektora zemlje. BofA je istaknula “neujednačen” oporavak turizma u Aziji, pri čemu su Filipini, Kina, Hong Kong i Tajvan “zaostajali” u postizanju razina dolazaka turista prije pandemije.

Dolasci stranih posjetitelja na Filipine bili su zapaženi na 76 posto razine prije pandemije do veljače 2024. godine, što je malo bolje od Hong Konga s 73,7 posto i Tajvana s 69,6 posto do siječnja 2024. godine. U međuvremenu, Kina se ističe kao “iznimka” zbog odgođenog ponovnog otvaranja gospodarstva. Dolasci stranih turista u Kinu bili su 36,3 posto ispod razina prije pandemije do prosinca 2023. godine.

Spori oporavak kineskih putnika imao je značajan utjecaj na zemlje poput Filipina i Hong Konga, koje se snažno oslanjaju na kineske turiste. BofA je sastavila podatke koji pokazuju da dolasci Kineza na Filipine trenutno bilježe samo 20 do 30 posto razine prije pandemije, što je manje u usporedbi s drugim odredištima u regiji. Izvještaj također ističe da su se preferencije kineskih potrošača preusmjerile prema istraživanju domaćih gradova koji nude jedinstvena kulturna iskustva, usporavajući tako njihov povratak međunarodnim odredištima.

Na pozitivnoj strani, Japan i Vijetnam su uspjeli vratiti svoju turističku vitalnost prije pandemije, koristeći se deprecijacijom svojih valuta. Malezija, Singapur i Tajland su među “nadama” u Aziji, jer su doživjeli oštar oporavak međunarodnih dolazaka u posljednjih nekoliko mjeseci. S druge strane, zemlje poput Indije, Južne Koreje, Australije, Novog Zelanda i Indonezije su “negdje u sredini”, s unosima posjetitelja koji prate 80 do 85 posto razine prije pandemije.

Gledajući unaprijed, BofA predviđa da će azijske ekonomije s slabijim valutama, posebno Japan, i dalje privlačiti turiste u bliskoj i srednjoročnoj perspektivi. Izvještaj naglašava da će zemlje s padajućim valutama biti privlačne za strane posjetitelje koji traže povoljna odredišta za odmor. Iako se očekuje jačanje azijskih valuta naspram USD u sljedeće dvije godine, one će ostati slabe u usporedbi s povijesnim standardima.

Definitions:
– Bank of America (BofA): Banka Amerike, međunarodna bankarska institucija.
– Pre-pandemic levels: Razine prije pandemije, referira se na razdoblje prije izbijanja pandemije COVID-19.
– Tourist arrivals: Dolasci turista, broj turista koji dolazi u određenu destinaciju.
– Depreciation of currency: Deprecijacija valute, smanjenje vrijednosti valute u odnosu na druge valute ili povećanje cijena valute zbog slabljenja gospodarstva.
– Visitor entries: Dolasci posjetitelja, broj dolazaka posjetitelja u određenu zemlju ili destinaciju.

Suggested related links:
Bloomberg
Condé Nast Traveler
BBC