Snohomish County Supports Local Tourism with $600,000 in Grants

Snohomish County recently announced that it is providing a much-needed boost to local tourism with grants totaling $600,000. These funds were allocated through the Lodging Tax Advisory Committee’s Hotel-Motel Small Fund, which is derived from a 2% tax on hotel and motel room rentals throughout the county. The grants will benefit 39 organizations, including cities, museums, and various public and private entities.

Trudy Soriano, the county’s tourism promotion area coordinator, emphasized that the small fund serves as a barometer for measuring the success of tourism in the area. She noted that last year, the county distributed approximately $100,000 less than the previous year. In the past, the small fund had remained around the $500,000 mark.

Although affected by the pandemic, the tourism industry in Snohomish County is gradually bouncing back. Soriano views the tax and grants as an investment that ultimately benefits the entire community and supports tourism partners.

While the original article provided specific details on the grants received by various organizations, this new article will offer a different perspective. Instead of highlighting individual grants, we will focus on the overall impact of tourism in the county.

According to a press release by the county, visitors to Snohomish County generated a staggering $1.45 billion in local revenue and contributed to the creation of 15,105 jobs in 2022. These figures highlight the significant economic benefits that tourism brings to the region.

The grants were distributed across different sectors, with sports organizations and outdoor groups receiving over $131,000, and arts groups, historical associations, museums, and theaters receiving approximately $160,000. The rest of the grants were allocated towards festivals and events.

Snohomish County is home to several major recipients of these grants. For example, Snohomish Youth Soccer received $50,000 for the Snohomish United Bigfoot Tournament, and the Port of Everett received $47,000 for Waterfront Place Winter Festivities.

The impact of these grants goes beyond monetary support. The Schack Art Center, which received $35,250, expressed how the investment helps attract tourists, supports emerging artists, and drives economic growth, enriching the community as a whole.

In conclusion, Snohomish County’s commitment to supporting local tourism through these grants demonstrates the region’s recognition of tourism as a vital component of its economy. By investing in tourism, the county aims to attract visitors, create jobs, and foster long-term economic growth for the benefit of its residents and communities.

Snohomish County nedavno je objavio da će pružiti snažnu podršku lokalnom turizmu s bespovratnim sredstvima u iznosu od 600.000 dolara. Ova sredstva su dodijeljena putem Odbora za savjetovanje o porezu na smještajne objekte i maltene su dobivena od 2% poreza na iznajmljivanje hotelskih i motelnih soba diljem okruga. Dodijeljeni će se dodijeliti 39 organizacija, uključujući gradove, muzeje i razne javne i privatne subjekte.

Trudy Soriano, koordinatorica područja promicanja turizma u okrugu, naglasila je da mali fond služi kao pokazatelj uspjeha turizma u području. Napomenula je da je prošle godine okrug isplatio otprilike 100.000 dolara manje nego prethodne godine. U prošlosti, mali fond je ostao oko 500.000 dolara.

Iako pogođena pandemijom, turistička industrija u okrugu Snohomish postupno se oporavlja. Soriano smatra da su porez i dodjeljena sredstva ulaganje koje u konačnici koristi cijeloj zajednici i podržava partnere u turizmu.

Dok je izvorni članak pružio specifične detalje o dodijeljenim sredstvima raznim organizacijama, ovaj novi članak će ponuditi drugačiji pogled. Umjesto individualnih dodjela, usredotočit ćemo se na ukupan utjecaj turizma u okrugu.

Prema priopćenju za javnost okruga, posjetitelji Snohomish Countyja generirali su 1,45 milijardi dolara lokalnih prihoda i doprinijeli stvaranju 15.105 radnih mjesta 2022. godine. Ovi podaci ističu značajne ekonomske koristi koje turizam donosi regiji.

Dodijeljeni su dodijeljeni u različitim sektorima, pri čemu su sportske organizacije i vanjske grupe primile više od 131.000 dolara, a umjetničke grupe, povijesna udruženja, muzeji i kazališta dobili su otprilike 160.000 dolara. Ostatak dodijeljenih sredstava namijenjen je festivalima i događajima.

Okrug Snohomish domaćin je nekoliko velikih primatelja ovih sredstava. Na primjer, Snohomish Youth Soccer dobiven je 50.000 dolara za turnira Snohomish United Bigfoot, a Port of Everett dobio je 47.000 dolara za zimsku proslavu na Waterfront Placeu.

Utjecaj ovih dodijeljenih sredstava ide dalje od financijske podrške. Schack Art Center, koji je dobio 35.250 dolara, izrazio je kako ulaganje pomaže u privlačenju turista, podržava nadolazeće umjetnike i potiče ekonomski rast, obogaćujući zajednicu u cjelini.

Zaključno, predanost okruga Snohomish podršci lokalnom turizmu putem ovih sredstava pokazuje da regija prepoznaje turizam kao vitalnu komponentu svoje ekonomije. Investiranjem u turizam, okrug ima za cilj privući posjetitelje, stvoriti radna mjesta i potaknuti dugoročni ekonomski rast u korist svojih stanovnika i zajednica.