Swadley’s Bar-B-Q Sticking It to State Officials Amidst Lawsuit Allegations

Swadley’s Bar-B-Q, the renowned restaurateur embroiled in a legal battle with the Oklahoma Department of Tourism, has taken to Facebook to express its grievances and pose a series of thought-provoking questions. The social media post was made on the same day that Swadley’s filed a lawsuit claiming that the state owed them a whopping $2.6 million. What follows is a war of words, with the state unsealing grand jury indictments against the owner, Brent Swadley, and two others on charges of conspiracy and fraud.

In the viral Facebook post, Swadley’s labels itself a political scapegoat, even going so far as to include an image of David slaying Goliath as a symbolic representation. The establishment contends that state Tourism Department officials mismanaged funds, pointing fingers at them for utilizing Swadley’s as a mere distraction. Meanwhile, the state attorney general’s office, representing the Tourism Department, refrained from commenting and promised to respond to Swadley’s court motion at the appropriate time.

Curiously, Swadley’s Foggy Bottom Kitchen, as they are referred to in official documents, raises pertinent questions regarding their contract termination by the state. They question why payments ceased months prior to the termination and why their operations were allowed to continue during the investigation. Furthermore, Swadley’s criticizes the state for failing to assess their renovation work and resorting instead to an accounting lawsuit during an election year.

The Facebook post also ponders whether the state had unreasonable expectations for the project, highlighting the Department of Tourism’s insistence on additional tasks such as lake dredging, boat dock construction, and renovations at non-restaurant premises. With the Legislative Office of Fiscal Transparency estimating a loss of $12.4 million in taxpayer funds due to inadequate oversight, the lawsuit continues to gain momentum.

In an attempt to address the ongoing lawsuit, Governor Kevin Stitt emphasizes the government’s commitment to holding state vendors accountable. He acknowledges that disputes with vendors are not uncommon but underscores the importance of following the money trail and prosecuting any bad actors involved.

As the legal battle rages on, it is clear that the termination of the contract between Swadley’s and the state’s Tourism Department stemmed from suspicions of fraudulent activities related to billing, invoicing, and record-keeping practices. The state promptly filed a civil lawsuit against Swadley’s, which in turn countered with its own lawsuit and subsequent motions seeking monetary compensation.

Swadley’s has persisted, filing an amended counterclaim in September 2022 and two subsequent motions in November and February 2022, claiming the state still owes them a significant amount of money. The courtroom drama unfolds as both sides aim to prove their case and seek justice in this high-stakes legal showdown.

Swadley’s Bar-B-Q, poznati restoranski vlasnik koji je uključen u pravnu bitku s Odjelom za turizam Oklahome, obratio se Facebooku kako bi izrazio svoje nezadovoljstvo i postavio niz provokativnih pitanja. Taj post na društvenim mrežama objavljen je istog dana kada je Swadley podnio tužbu tvrdeći da država duguje njima nevjerojatnih 2,6 milijuna dolara. Slijedi rat riječima, s državom koja otkriva optužnice porote protiv vlasnika, Brenta Swadleya, i još dvoje ljudi zbog zavjere i prijevare.

U viralnom Facebook postu, Swadley’s se naziva političkim žrtvenim jarcem, čak toliko daleko da prilaže sliku Davida koji ubija Golijata kao simbolični prikaz. Tvrdnja objekta je da su dužnosnici Odjela za turizam države loše upravljali sredstvima, usmjeravajući ih na Swadley’s kao običnu smetnju. U međuvremenu, ured državnog odvjetnika, koji zastupa Odjel za turizam, suzdržao se od komentara i obećao odgovoriti na Swadley’s tužbu u pravo vrijeme.

Zanimljivo je da Swadley’s Foggy Bottom Kitchen, kako su nazvani u službenim dokumentima, postavlja relevantna pitanja o raskidu njihovog ugovora od strane države. Pitaju zašto su plaćanja prestala mjesecima prije prekida i zašto su njihove operacije bile dopuštene tijekom istrage. Također, Swadley’s kritizira državu zbog neprovođenja procjene njihovih radova na obnovi i umjesto toga opire se računovodstvenoj tužbi tijekom izborne godine.

Facebook post također razmišlja o tome je li država imala nerealna očekivanja za projekt, ističući inzistiranje Odjela za turizam na dodatnim zadacima poput ukrcavanja jezera, izgradnje luke i obnovi na drugim prostorima koji nisu restorani. S Uredom za fiskalnu transparentnost zakonodavne vlasti koji procjenjuje gubitak od 12,4 milijuna dolara javnih sredstava zbog nedostatnog nadzora, tužba nastavlja dobivati na zamahu.

Pokušavajući riješiti nastalu tužbu, guverner Kevin Stitt ističe vladinu predanost odgovornom postupanju s državnim dobavljačima. Priznaje da su sporovi s dobavljačima uobičajeni, ali ističe važnost praćenja novčanog toka i proganjanja svih loših aktera koji su uključeni.

Dok pravna bitka traje, jasno je da je raskid ugovora između Swadley’sa i Odjela za turizam države proizašao iz sumnji u prijevare u vezi s fakturiranjem, izdavanjem računa i praksama vođenja evidencije. Država je odmah podnijela građansku tužbu protiv Swadley’sa, koji je zauzvrat odgovorio svojom tužbom i naknadnim podnescima koji traže novčanu naknadu.

Swadley’s je inzistirao i podnio izmijenjeni protutužbeni zahtjev u rujnu 2022. godine te dva naknadna podneska u studenom i veljači 2022. godine tvrdeći da država i dalje duguje značajan iznos novca. Drame u sudnici odvijaju se dok obje strane nastoje dokazati svoj slučaj i tražiti pravdu u ovoj pravnoj borbi visokih uloga.

Ključni pojmovi:
– Swadley’s Bar-B-Q: Restoran čiji vlasnik, Brent Swadley, vodi pravnu bitku s Odjelom za turizam Oklahome i traži od države novčanu naknadu.
– Oklahoma Department of Tourism: Odjel državne vlade Oklahome zadužen za promicanje turizma i razvoj turističke industrije.
– Grand jury indictments: Sudski dokumenti kojima se podiže optužnica protiv osumnjičenih za teža kaznena djela.
– Conspiracy and fraud: Zavjera i prijevara, optužbe protiv vlasnika Swadley’sa i još dvoje ljudi u vezi s navodnom zločinačkom radnjom.
– Civil lawsuit: Građanska tužba, pravni postupak kojim se traži naknada štete u vezi s narušenim pravnim obvezama.
– Monetary compensation: Novčana naknada, iznos novca koji se traži kao obeštećenje za pretrpljenu štetu.
– Contract termination: Raskid ugovora, prestanak važenja ugovora između Swadley’sa i Odjela za turizam Oklahome.
– Billing, invoicing, and record-keeping practices: Prakse izdavanja računa, izdavanja faktura i vođenja evidencije, na koje su se sumnjale nepravilnosti u vezi s Swadley’som.

Poveznice:
travelok.com – Službena web stranica Odjela za turizam Oklahome.
ok.gov/tourism – Službena web stranica Odjela za turizam Oklahome.