The Philippines Looks to Cambodia for Rice Supply Amidst El Nino Impact

According to recent reports, the Philippines is seeking to establish a trade relationship with Cambodia to ensure a steady supply of rice amidst the ongoing El Nino phenomenon that may negatively affect local rice production. President Ferdinand R. Marcos Jr. discussed this matter during a bilateral meeting with Cambodian Prime Minister Hun Manet at the 50th ASEAN-Australia Special Summit.

President Marcos expressed the Philippines’ interest in engaging with Cambodia specifically in the trade of agriculture, particularly rice. He emphasized the importance of exploring alternative suppliers given the current drought situation. The president highlighted the lessons learned from the pandemic, stressing the need for flexibility in securing supplies.

While the Philippines has seen an improvement in its palay production, it still requires imports to maintain an adequate rice inventory. Strengthening ties with other rice-producing countries like Cambodia is one approach the Philippines is considering.

Connectivity was also a topic of discussion during the bilateral meeting. Both leaders expressed a desire to enhance connectivity between their countries, particularly in terms of tourism and trade. Prime Minister Hun mentioned the possibility of increasing flights between Cambodia and the Philippines, highlighting the recent opening of an airport in Siem Reap and the upcoming opening of another one in Phnom Penh.

President Marcos informed his counterpart about ongoing efforts to modernize and improve the efficiency of Manila’s airport, which has been neglected for several years. Moreover, the Philippines is actively developing regional airports near popular tourist destinations to attract more visitors.

The president expressed his personal interest in exploring Cambodia and acknowledged the potential benefits of increased tourism and business exchanges between the two nations. He pledged to identify regional airports in the Philippines capable of welcoming international travelers and expressed his commitment to fostering closer ties between the countries.

In conclusion, the Philippines aims to establish a trade partnership with Cambodia to secure a stable rice supply amid the challenges posed by El Nino. Both countries also expressed their commitment to bolstering connectivity, tourism, and trade relations, further strengthening their bilateral ties.

Prema nedavnim izvješćima, Filipini nastoje uspostaviti trgovački odnos s Kambodžom kako bi osigurali stabilnu opskrbu rižom usred trenutne pojave El Nina koja bi mogla negativno utjecati na lokalnu proizvodnju riže. Predsjednik Ferdinand R. Marcos Jr. raspravljao je o ovoj temi tijekom bilateralnog sastanka s kambodžanskim premijerom Hun Manetom na 50. posebnom summitu ASEAN-Australija.

Predsjednik Marcos izrazio je interes Filipina za angažiranje s Kambodžom, posebno u trgovini poljoprivredom, posebno rižom. Naglasio je važnost istraživanja alternativnih dobavljača s obzirom na trenutnu sušnu situaciju. Predsjednik je istaknuo lekcije naučene iz pandemije, naglašavajući potrebu fleksibilnosti u osiguranju opskrbe.

Iako su Filipini vidjeli poboljšanje u proizvodnji riže, još uvijek su im potrebni uvozi kako bi održali adekvatno zalihe riže. Jačanje veza s drugim zemljama koje proizvode rižu kao što je Kambodža jedan je pristup koji Filipini razmatraju.

Povezanost je također bila tema rasprave tijekom bilateralnog sastanka. Obojica lidera izrazili su želju za poboljšanjem povezanosti između svojih zemalja, posebno u smislu turizma i trgovine. Premijer Hun spomenuo je mogućnost povećanja letova između Kambodže i Filipina, istaknuvši nedavno otvaranje zračne luke u Siem Reapu i skoru otvaranje druge u Phnom Penhu.

Predsjednik Marcos obavijestio je svog kolegu o tekućim naporima da se modernizira i poboljša učinkovitost zračne luke u Manili, koja je zapostavljena nekoliko godina. Osim toga, Filipini aktivno razvijaju regionalne zračne luke blizu popularnih turističkih odredišta kako bi privukli više posjetitelja.

Predsjednik je izrazio osobni interes za istraživanje Kambodže i priznao potencijalne koristi od povećanog turizma i poslovnih razmjena između dvije nacije. Obećao je identificirati regionalne zračne luke na Filipinima koje su sposobne dočekati međunarodne putnike i izrazio svoje predanost jačanju veza između zemalja.

Zaključno, Filipini imaju cilj uspostaviti trgovinski partnerstvo s Kambodžom radi osiguranja stabilne opskrbe rižom usred izazova koje postavlja El Nino. Obe zemlje također su izrazile svoju posvećenost jačanju povezanosti, turizma i trgovinskih odnosa, dodatno jačajući njihove bilateralne veze.