UNESCO recognizes the importance of resilient tourism in achieving sustainable development goals

Kazakhstan, famous for its rich cultural and natural heritage, has experienced a remarkable growth in its tourism industry. According to recent data from the Kazakh Bureau of National Statistics, the country welcomed 834,900 foreign tourists from January to September 2023, marking a 37% increase compared to the same period in the previous year. This growth is indicative of the expanding geography of foreign tourists visiting Kazakhstan, with travelers coming from both neighboring countries and distant lands.

Resilient tourism has played a crucial role in this growth, as it helps create employment opportunities and promotes economic growth. It has also improved living conditions for local communities, especially in rural areas, while supporting small local businesses and family farms. Additionally, resilient tourism contributes to poverty eradication and plays a significant role in preserving the environment and promoting sustainable use of natural resources and biodiversity.

The United Nations’ Global Tourism Resilience Day recognizes the importance of resilient tourism development in achieving sustainable development goals. This initiative, established by the United Nations General Assembly in 2022, aims to raise awareness about the need to promote tourism that can withstand both predictable and unexpected challenges. As the COVID-19 pandemic has demonstrated, the tourism industry is highly vulnerable to various factors such as infectious disease outbreaks, natural disasters, conflicts, and strikes.

The impact of the pandemic on the global tourism industry has been significant. According to the United Nations World Tourism Organization (UNWTO), tourism contributed $3.5 trillion to the global economy in 2019. However, in 2020 and 2021, the direct contribution of tourism to GDP declined, resulting in cumulative losses of $3.5 trillion. The importance of resilient tourism development in quickly restoring the industry after disruptions becomes apparent in light of these figures.

Looking ahead, the UNWTO has projected that international tourism will recover almost 90% of pre-pandemic levels by the end of 2023. Recent data from the organization shows promising signs of recovery, with an estimated 975 million tourists traveling internationally between January and September 2023. This represents a 38% increase compared to the same period in the previous year.

In terms of recovery, the Middle East has emerged as the top-performing region, surpassing pre-pandemic levels by 20%. Europe accounted for 56% of the global total and achieved 94% of pre-pandemic levels. Africa recovered 92% of its pre-pandemic visitors, while the Americas reached 88% of 2019 numbers. Asia and the Pacific, due to slower reopening to international travel, reached 62% of pre-pandemic levels during this period.

The growth of the tourism industry in Kazakhstan is a testament to the resilience and potential of the sector. By focusing on resilient tourism development, the country has attracted tourists from around the world and contributed to its own economic growth and sustainable development. As Kazakhstan continues to promote its cultural and natural heritage, it is essential to prioritize strategies and initiatives that foster resilience in the tourism industry, ensuring its long-term success.

FAQ:

1. Kako je turizam u Kazahstanu doživio značajan rast?
Od januara do septembra 2023. godine, Kazahstan je dobio 834.900 stranih turista, što je 37% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovaj rast je rezultat širenja geografije stranih turista koji posjećuju Kazahstan, s putnicima iz obližnjih zemalja i udaljenih zemalja.

2. Koja uloga ima otporan turizam u razvoju turizma u Kazahstanu?
Otporni turizam igra važnu ulogu u stvaranju radnih mjesta i promoviranju ekonomskog rasta. Također poboljšava životne uvjete lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima, podržavajući male lokalne tvrtke i obiteljske farme. Osim toga, otporni turizam doprinosi smanjenju siromaštva i ima važnu ulogu u očuvanju okoliša i promicanju održivog korištenja prirodnih resursa i biološke raznolikosti.

3. Što je Globalni dan otpornosti turizma?
Globalni dan otpornosti turizma, koji je uspostavila Opća skupština Ujedinjenih naroda 2022. godine, prepoznaje važnost razvoja otpornog turizma u postizanju ciljeva održivog razvoja. Cilj ove inicijative je podizanje svijesti o potrebi promoviranja turizma koji može izdržati predvidljive i nepredvidljive izazove, kao što su epidemije zaraznih bolesti, prirodne katastrofe, sukobi i štrajkovi.

4. Koliki je utjecaj pandemije na globalnu turističku industriju?
Prema Svjetskoj turističkoj organizaciji Ujedinjenih naroda (UNWTO), turizam je 2019. godine doprinio s 3,5 bilijuna dolara globalnoj ekonomiji. Međutim, izravni doprinos turizma BDP-u je u 2020. i 2021. godini opao, što je rezultiralo ukupnim gubicima od 3,5 bilijuna dolara. Važnost razvoja otpornog turizma kako bi se brzo obnovila industrija nakon poremećaja postaje očita s obzirom na ove brojke.

5. Koji su projekcije UNWTO-a za oporavak međunarodnog turizma?
UNWTO je predvidio da će međunarodni turizam do kraja 2023. godine oporaviti gotovo 90% predpandemijskih razina. Nedavni podaci organizacije pokazuju obećavajuće znakove oporavka, s procijenjenih 975 milijuna turista koji putuju internacionalno od januara do septembra 2023. godine. To predstavlja povećanje od 38% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

6. Kako su regije oporavile u pogledu turizma?
Bliski istok je najbolje oporavljena regija, premašujući predpandemijske razine za 20%. Europa je bila odgovorna za 56% ukupnog broja turista i postigla je 94% predpandemijskih razina. Afrika je oporavila 92% svojih predpandemijskih posjetitelja, dok su Amerike dosegle 88% broja iz 2019. godine. Azija i Pacifik, zbog sporijeg otvaranja prema međunarodnim putovanjima, dosegle su 62% predpandemijskih razina tijekom ovog razdoblja.

7. Što rast turističke industrije u Kazahstanu pokazuje?
Rast turističke industrije u Kazahstanu svjedoči o otpornosti i potencijalu sektora. Fokusiranjem na razvoj otpornog turizma, zemlja je privukla turiste iz cijelog svijeta i pridonijela vlastitom gospodarskom rastu i održivom razvoju. Dok Kazahstan nastavlja promovirati svoju kulturnu i prirodnu baštinu, važno je prioritetizirati strategije i inicijative koje potiču otpornost u turističkoj industriji, osiguravajući njen dugoročni uspjeh.

Definicije:

1. Otporni turizam – Turizam koji može izdržati predvidljive i nepredvidljive izazove, kao što su epidemije zaraznih bolesti, prirodne katastrofe, sukobi i štrajkovi.

2. Globalni dan otpornosti turizma – Inicijativa uspostavljena od strane Opće skupštine Ujedinjenih naroda 2022. godine koja prepoznaje važnost razvoja otpornog turizma u postizanju ciljeva održivog razvoja.

3. BDP – Bruto domaći proizvod, ukupna vrijednost roba i usluga proizvedenih u jednoj zemlji tijekom određenog razdoblja.

Sugestije za povezane linkove:

Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih naroda
Službena stranica turizma u Kazahstanu