Folegandros: A Hidden Gem at Risk of Losing its Authenticity

Folegandros, a picturesque Cycladic island in Greece, has recently been designated as one of the seven most endangered places in Europe. The report by Europa Nostra, a pan-European Federation for Cultural Heritage, highlights the threats to the integrity of the Cycladic islands, including Folegandros, caused by tourism development and unchecked construction.

Despite the positive impact of tourism on economic growth, it also brings along numerous challenges, including environmental degradation, damage to cultural and natural heritage, water scarcity, waste management problems, and socio-economic disparities. According to the report, Folegandros is at risk of losing its exceptional and authentic character due to the increasing tourist-oriented construction that threatens to overshadow its inherent allure.

The concern is not limited to Folegandros alone. The smaller island destinations within the Cyclades, including Sifnos and Serifos, face the brunt of overtourism. The strain on infrastructure and the escalating demand for accommodation pose significant challenges. The report highlights alarming statistics, indicating a steady rise in new building permits and built square meters, further intensifying construction activities in the area.

Recognizing the urgency of the situation, Elliniki Etairia – Society for the Environment and Cultural Heritage nominated the Cycladic islands, particularly Sifnos, Serifos, and Folegandros, to the 7 Most Endangered Program 2024. President Stathis Potamitis emphasized the need to preserve these islands, which have undergone rapid changes in recent years. Elliniki Etairia advocates for a balanced approach that acknowledges the importance of development while prioritizing sustainability.

To address these pressing issues, strategic policy-based measures are proposed, including the establishment of a Special Spatial Plan for Tourism and a binding Regional Spatial Plan of South Aegean. Local Urban Plans are also crucial to define landscape enhancement zones and integrate carrying capacity into spatial planning.

Folegandros, with its exceptional charm and rich culture, stands at a crossroads. It is essential to find a way to manage tourism development sustainably, protecting the island’s authenticity and ensuring a vibrant future for generations to come. With the implementation of comprehensive strategies and responsible policies, Folegandros can retain its status as an enchanting hidden gem while embracing the benefits of tourism.

Folegandros, slikoviti kikladski otok u Grčkoj, nedavno je proglašen jednim od sedam najugroženijih mjesta u Europi. Izvješće Europske udruge za kulturnu baštinu – Europa Nostra, ističe prijetnje integritetu kikladskih otoka, uključujući Folegandros, uzrokovane razvojem turizma i nekontroliranom gradnjom.

Unatoč pozitivnom utjecaju turizma na gospodarski rast, donosi i brojne izazove, uključujući degradaciju okoliša, oštećenje kulturne i prirodne baštine, nestašicu vode, probleme s upravljanjem otpadom te socijalno-ekonomske razlike. Prema izvješću, Folegandros je u opasnosti da izgubi svoj iznimni i autentični karakter zbog sve veće turistički usmjerene gradnje koja prijeti zamračivanju njegove prirodne privlačnosti.

Briga nije ograničena samo na Folegandros. Manje destinacije na Kikladima, uključujući Sifnos i Serifos, suočavaju se s posljedicama prekomjernog turizma. Opterećenje infrastrukture i rastući zahtjev za smještajem predstavljaju značajne izazove. Izvješće ističe alarmantne statistike koje pokazuju kontinuirani porast novih građevinskih dozvola i izgrađenih četvornih metara, što dodatno pojačava građevinske aktivnosti na području.

Prepoznajući hitnost situacije, Elliniki Etairia – Društvo za okoliš i kulturnu baštinu, nominiralo je kikladske otoke, posebno Sifnos, Serifos i Folegandros, za Program “7 najugroženijih” 2024. Predsjednik Stathis Potamitis istaknuo je potrebu za očuvanjem ovih otoka koji su u posljednjih nekoliko godina prošli kroz brze promjene. Elliniki Etairia zagovara uravnoteženi pristup koji priznaje važnost razvoja uz prioritet održivosti.

Za rješavanje ovih hitnih pitanja predlažu se strateške mjere temeljene na politici, uključujući uspostavu Posebnog prostornog plana za turizam te obvezujućeg regionalnog prostornog plana Južnog Egeja. Lokalni urbanistički planovi također su ključni za definiranje zona za poboljšanje krajolika i integraciju kapaciteta prostora u prostorno planiranje.

Folegandros, s iznimnim šarmom i bogatom kulturom, nalazi se na raskrižju. Važno je pronaći način za održivo upravljanje razvojem turizma, zaštitu autentičnosti otoka te osiguranje živopisne budućnosti za buduće generacije. Implementacijom sveobuhvatnih strategija i odgovornih politika, Folegandros može zadržati svoj status očaravajućeg skrivenog dragulja dok istovremeno prihvaća prednosti turizma.