Proposal to Regulate Digital Platforms for Tourism Services in Quintana Roo

The Government of Quintana Roo has put forth a proposal for the creation of a state tourism registry that encompasses online accommodations. Governor Mara Lezama made the announcement, detailing plans to regulate digital platforms and ensure the safety and orderliness of tourist services, including lodging, tourist guides, and travel agencies.

The proposal consists of two reform initiatives presented to the Congress of Quintana Roo. The first initiative seeks to amend the Organic Law of Public Administration, while the second targets the Tourism Law. The proposed reforms focus on three key aspects: security, tourism regulation, and sustainable and community tourism.

Through the implementation of a registry for digital platforms, the government aims to enhance regulations and standards for service providers. This will guarantee that these providers are well-trained and equipped to ensure the safety and well-being of visitors to Quintana Roo, which is widely recognized as a leading and transformative destination.

Furthermore, the government emphasizes the importance of combatting criminal activities such as human trafficking. By establishing the state tourism registry, efforts to prevent and eradicate human trafficking within the tourism sector will be intensified.

The proposal also includes the establishment of a tourism security table, which will serve as a permanent intersectoral body for consultation, advice, and collaboration in matters concerning the security, protection, and assistance of tourists. Additionally, sustainable and community tourism will be promoted by granting powers to SEDETUR (Secretariat of Tourism Development) to work alongside relevant authorities in conserving and sustainably utilizing the natural and cultural resources of the region.

In conclusion, the proposed reforms aim to strengthen the Ministry of Tourism’s authority and collaboration with governing bodies. This will facilitate the implementation of strategies to combat human trafficking, ensure tourist safety, and promote sustainable tourism practices. Through these measures, Quintana Roo seeks to maintain its position as a safe, thriving, and desirable tourist destination.

Vlada Quintana Rooa je predstavila prijedlog za stvaranje registra turizma na državnoj razini koji uključuje online smještaj. Guvernerka Mara Lezama je objavila ovu vijest te je detaljnije objasnila planove za reguliranje digitalnih platformi i osiguranje sigurnosti i reda u turističkim uslugama, uključujući smještaj, turističke vodiče i turističke agencije.

Prijedlog se sastoji od dva zakonska prijedloga koji su predstavljeni Kongresu Quintana Rooa. Prvi prijedlog ima cilj izmijeniti Zakon o javnoj upravi, dok drugi cilja na izmjene Zakona o turizmu. Predložene izmjene fokusiraju se na tri ključna aspekta: sigurnost, regulaciju turizma i održivi i zajednički turizam.

Implementacijom registra za digitalne platforme, vlada ima za cilj poboljšati regulaciju i standarde pružatelja usluga. Time će se osigurati da su ti pružatelji dobro obučeni i opremljeni kako bi osigurali sigurnost i dobrobit posjetitelja Quintana Rooa, koji je široko prepoznat kao vodeće i transformacijsko odredište.

Nadalje, vlada ističe važnost suzbijanja kriminalnih aktivnosti poput trgovanja ljudima. Uspostavljanjem registra turizma, intenzivirat će se napori u sprječavanju i suzbijanju trgovanja ljudima u turističkom sektoru.

Prijedlog uključuje i uspostavu stola za turističku sigurnost, koji će služiti kao stalno međusektorsko tijelo za savjetovanje, pomoć i suradnju u pitanjima vezanim uz sigurnost, zaštitu i pomoć turistima. Dodatno, održivi i zajednički turizam će se poticati dodjeljivanjem ovlasti SEDETUR-u (Tajništvu za razvoj turizma) kako bi surađivao s relevantnim vlastima u očuvanju i održivom korištenju prirodnih i kulturnih resursa regije.

Kao zaključak, predložene izmjene imaju za cilj jačanje ovlasti Ministarstva turizma i suradnju s tijelima vlasti. To će olakšati provedbu strategija za suzbijanje trgovanja ljudima, osiguravanje sigurnosti turista i promicanje održivih praksi u turizmu. Tim mjerama, Quintana Roo želi održati svoj status sigurne, prosperitetne i poželjne turističke destinacije.