Protesters in Barcelona Demand Sustainable Tourism to Preserve City’s Livability

Thousands of demonstrators took to the streets of Barcelona on Saturday to express their concerns about mass tourism and its impact on the city. With banners declaring “Reduce tourism now!” and chanting slogans like “Tourists out of our neighborhood”, the protesters demanded a new economic model that would put limits on tourism and ensure the city’s livability.

Barcelona, known for its iconic sites such as La Sagrada Familia, attracted over 12 million tourists last year. However, the rising cost of housing, a 68 percent increase in the past decade, has become a major issue for the residents. The protesters argue that local shops are closing down to accommodate stores that do not serve the needs of the neighborhoods and that people can no longer afford their rents.

The demonstration in Barcelona reflects a broader movement against mass tourism that has been witnessed across Spain in recent months. Similar protests have taken place in popular tourist destinations like Malaga, Palma de Mallorca, and the Canary Islands. The country, being the second-most visited in the world after France, received 85 million foreign visitors in 2023, marking an 18.7 percent increase from the previous year.

To counteract the negative effects of mass tourism, the city council of Barcelona has recently announced plans to ban tourist apartment rentals by 2028. Currently, there are more than 10,000 such apartments, and the council aims to put them back on the local housing market. However, this decision has faced opposition from an association of tourist apartments, who argue that it will only foster the black market.

The protest in Barcelona highlights the urgent need for a sustainable tourism approach that balances the economic benefits of tourism with the preservation of the city’s livability. It calls for measures to protect the interests of local communities, ensure affordable housing, and promote responsible tourism practices. By addressing these issues, the city can maintain its allure as a tourist destination while safeguarding the well-being of its residents.

Tisuće demonstranata izašlo je na ulice Barcelone u subotu kako bi izrazili svoje zabrinutosti zbog masovnog turizma i njegovog utjecaja na grad. S transparentima na kojima je pisalo “Smanjite turizam sada!” i uzvikivanjem slogana poput “Turisti van iz našeg kvarta”, prosvjednici su tražili novi ekonomski model koji bi ograničio turizam i osigurao životni standard grada.

Barcelona, poznata po svojim ikoničkim lokacijama poput La Sagrada Familia, privukla je prošle godine preko 12 milijuna turista. Međutim, rastući troškovi stanovanja, povećanje od 68 posto u protekom desetljeću, postali su veliki problem za stanovnike. Prosvjednici tvrde da lokalne trgovine zatvaraju vrata kako bi ustupile prostor za prodavnice koje ne služe potrebama susjedstva i da ljudi više ne mogu priuštiti svoje najamnine.

Demonstracija u Barceloni odražava širi pokret protiv masovnog turizma koji je zabilježen širom Španjolske u posljednjim mjesecima. Slični prosvjedi su se dogodili u popularnim turističkim odredištima poput Malage, Palma de Mallorce i Kanarskih otoka. Zemlja, druga najposjećenija u svijetu nakon Francuske, primila je 85 milijuna stranih posjetitelja 2023. godine, što je porast od 18,7 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Kako bi suzbio negativne učinke masovnog turizma, gradsko vijeće Barcelone nedavno je najavilo planove za zabranu iznajmljivanja turističkih apartmana do 2028. godine. Trenutno postoji više od 10.000 takvih apartmana, a vijeće želi ih vratiti na lokalno stanbeno tržište. Međutim, ova odluka naišla je na oporbu udruge turističkih apartmana, koja tvrdi da će samo poticati crno tržište.

Prosvjed u Barceloni ističe hitnu potrebu za održivim pristupom turizmu koji usklađuje ekonomske koristi turizma s očuvanjem kvalitete života u gradu. Traži se poduzimanje mjera za zaštitu interesa lokalnih zajednica, osiguravanje dostupnog stanovanja i promicanje odgovornih praksi turizma. Rješavanjem ovih problema grad može održati svoju privlačnost kao turističko odredište dok istovremeno čuva dobrobit svojih stanovnika.